No 1. jūlija informāciju par pašvaldības aktualitātēm uzziniet www.adazi.lv

.

C burtsNo 2021. gada 1. jūlija Latvijā būs vairāk nekā 40 pašvaldību līdzšinējo 119 vietvaru vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājās 2020. gada 23. jūnijā. Ādažu novadu turpmāk veidos Carnikavas pagasts un Ādažu pagasts. Pirmā apvienotā Ādažu novada domes sēde notiks šā gada 1. jūlijā, un tajā tiks ievēlēts jaunā Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

Saskaņojot ar būvvaldi, uz pusgadu varēs pagarināt ēkas nodošanas ekspluatācijā termiņu

.

maja pexcelsAtgādinām, ka visas būves, kuru celtniecība sākta pirms Būvniecības likuma spēkā stāšanās dienas (2014. gada 1. oktobris), jānodod ekspluatācijā astoņu gadu laikā, tātad – līdz 2022. gada 30. septembrim. Taču, lai dotu iespēju iedzīvotājiem sakārtot dokumentus būvēm, kuru būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra, Carnikavas novada dome lēmusi noteikt pārejas periodu, kura laikā pēc rakstiskas vienošanās ar būvvaldi varēs ēkas ekspluatācijā nodošanas termiņu pagarināt uz pusgadu, nepiemērojot paaugstināto 3 % nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Sintēzes ielā 2 Mežgarciemā

.

sintezes 2 mezgarciemsCarnikavas novada dome š. g. 22. jūnijā apsitprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpašuma Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,1657 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1570 - 04.06.2021. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus.
Share on Facebook Tweet