Drukāt

Dome apstiprina izsoles rezultātus Jomas ielai 7 Carnikavā

.

IZOLITA JOMAS IELA 1200Carnikavas novada dome š. g. 26. maijā apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta – nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstošas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 8001) 800 m2 platībā un palīgēkas - noliktavas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platības: telpa Nr. 1 priekštelpa - 2,1 m , telpa Nr. 2 kāpņu telpa - 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2) - 12.05.2021. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr. 14-1/21/7.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Mežgarciemā Sintēzes ielā 2

.

izsole sintezes2Carnikavas novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) - EUR 35600 (3,06 EUR/m²), pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra Nr.80520081472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 80520081570, 1,1657 ha platībā.
Drukāt

Dome nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Šā gada 8. aprīlī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021. gada 12. maijā, pieteikšanās izsolei - līdz šā gada 10. maijam.
Share on Facebook Tweet