Drukāt

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

.

Zibeni 600Carnikavas novada dome paziņo, ka 2018. gada 25. aprīlī ir pieņemts lēmums (protokols Nr.6; 1.§) “Par paredzētās darbības, atpūtas un sporta parka “Zibeņi” ierīkošanai Carnikavas novadā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 8052” (kadastra numurs 8052 001 0055) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449, akceptēšanu”.
Share on Facebook Tweet