Drukāt

Paziņojums par vairāku Mežgarciema nekustamo īpašumu detālplānojuma apstiprināšanu

Carnikavas novada dome 22.06.2016. pieņēma lēmumu (prot. Nr. 12, 35. §) "Par nekustamo īpašumu "Mežgarciems", "Mežgarciems-7", "Mežgarciems-8", "Mežgarciems-9", "Mežgarciems-10" detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu". Ar detālplānojumu iespējams iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Carnikavas novada Būvvaldē Carnikavas novadā, Carnikavā, Stacijas ielā 5, Būvvaldes darba laikā.
Share on Facebook Tweet