Drukāt

Carnikavā pieejamie valsts iestāžu pakalpojumi

VPVKACKopš 2015. gada oktobra Carnikavas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Stacijas ielā 5, Carnikavā līdztekus pašvaldības pakalpojumiem iespējams saņemt vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, kā arī konsultācijas par tiem.
 
 VPVKAC Carnikava darbalaiks NEW
E-pasta adrese: carnikava[at]pakalpojumucentri.lv
Tālr. 66954812
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka ir izveidota informācijas lapa par vienotajiem valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem un to piedāvājumu.

Carnikavas novada dome
Iesniegumu formas Carnikavas novada pašvaldības iestādēm

Lauku atbalsta dienests
Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra
Konsultāciju sniegšana par šādiem NVA pakalpojumiem:
 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem):
Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)
Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)
Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)
Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)
Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa
Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs
Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana
Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē
Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā
 
Uzņēmumu reģistrs (UR)
Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:
Reģistrācija UR vestajos reģistros
Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem
 
Valsts ieņēmumu dienests
Iesniegumu pieņemšana par:
Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu).
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.
Gada ienākumu deklarācija (konsultācija par e-pakalpojumu).
Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu).
 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Iesniegumu pieņemšana par:
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Slimības pabalsts
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Vecāku pabalsts
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas (konsultācija par e-pakalpojumu)
Informācija par personas datu vai izmaksas adreses maiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)
 
Valsts zemes dienests
Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (pieejams e-pakalpojums)
Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (pieejams e-pakalpojums)
Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (pieejams e-pakalpojums)
"Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (e-pakalpojums)
Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (e-pakalpojums)
Mani dati Kadastrā (e-pakalpojums)
Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību (pieejams e-pakalpojums)
Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu (pieejams e-pakalpojums)
Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva (pieejams e-pakalpojums)
Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (pieejams e-pakalpojums)
Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana (e-pakalpojums)
Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem (e-pakalpojums)
Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām (e-pakalpojums)
Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (e-pakalpojums)
Mobilā aplikācija kadastrs.lv
Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (e-pakalpojums)
 
Valsts darba inspekcija
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.
Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:
Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā
Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem
Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana
Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai
Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana
Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:
Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana
Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā
Darbavietas higiēniskais raksturojums
Ziņojums par arodslimības gadījumu
Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu
Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā
Share on Facebook Tweet