Drukāt

Langas atjaunošana

Langa1

Ir veikts pētījums „Par rekomendāciju izstrādi Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai”, tā tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) galvenais mērķis ir izpētīt esošo Langas upes stāvokli, sagatavot priekšlikumus un konstatēt risinājumus Langas upes hidroloģiskā režīma atjaunošanai, kā arī situācijas uzlabošanai Kalngales ciematā.

Ar tehniski – ekonomisko pamatojumu Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai var iepazīties: ŠEIT
Langas upes un pieguļošo teritoriju plāns, teritorijas pārskats un modelēto maksimālo ūdens līmeņu rezultāti: ŠEIT
Langas upes atjaunošanas izvēlētās alternatīvas provizoriskās izmaksas: ŠEIT
 
TEP ietilpst:
Langas upes vispārējs raksturojums - šajā nodaļā sniegts teritorijas raksturojums, aprakstot Langas upes vēsturisko attīstību un pārveidošanos klimata ietekmē, upes hidroloģiskais raksturojums, tās nozīme Eimuru-Mangaļu poldera un neizbūvēto meliorācijas sistēmu kontekstā.
 
Langas upes īpašumtiesību raksturojums - šajā nodaļā atspoguļots kadatsra kartes apraksts, sniegts Langas upes gultnes un piegulošo teritoriju raksturojums.
 
Ieteicamās Langas upes ilgtspējīgas atjaunošanas un izmantošanas alternatīvas, to izvērtējums - šajā nodaļā sniegta informācija risinājumu alternatīvām un veikts šo alternatīvu vispārējs novērtējums, kā arī izvēlētās alternatīvas pamatojums.
 
Izvēlētā risinājuma tehniskais apraksts un izmaksas. Šajā nodaļā aprakstīta izvēlētās alternatīvas tehniskā ieviešana, sniegta provizoriskās izmaksas, kā arī rekomendācijas ietekmes uz vidi mazināšanai un radīto traucējumu kompensācijai, īstenojot izvēlēto alternatīvu.
 
Plānoto pasākumu ietekme uz piekrastes biotopiem - šajā nodaļā izvērtēts ar projekta realizāciju saistītās teritorijas raksturojums dabas ietekmes un biotopu kontekstā un veikta projekta realizācijas alternatīvu analīze attiecībā uz ietekmi uz biotopiem.
 
Citi iespējamie vides un organizatoriskie riski - šajā nodaļā izvērtēti ar projekta realizāciju saistīti iespējamie vides un organizatoriskie riski un to samazināšanas iespējas.

Sadarbība izvēlētā risinājuma ieviešanā ar Rīgas pilsētu – šajā nodaļā aprakstīta ieteicamas sadarbības iespējas ar Rīgas pilsētu veiksmīgai projekta realizācijai.

Iespējamie finansēšanas avoti pasākumu īstenošanai – šajā nodaļā sniegta informācija par ES programmu, Kohēzijas fonda, valsts budžeta u.c. projekta realizācijai pieejamo finanšu līdzekļu piesaistīšanas iespējām izvēlētās alternatīvas ieviešanai.

TEP izstrādē piedalījās šādi eksperti:
Upju hidroloģijas eksperts – sertificēts būvspeciālists, inženieris Guntis Zaķis
Meliorācijas sistēmu eksperts - sertificēts būvspeciālists, inženieris Guntis Zaķis
Ekonomisko novērtējumu eksperts – Dr.oec. Elīna Konstantinova
 
Share on Facebook Tweet