Drukāt

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

.

Muzikas skola 2014 800

Adrese: Jūras iela 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Tālr. 29231417
E-pasts: 
Mājaslapa: www.muzart.carnikava.lv
esimbolsE-adrese

Direktors: Igors Doriņš
E-pasts: 

Tālr. 29231417

Direktora vietniece izglītības jomā: Agneta Volkova
E-pasts: 
Tālr. 27850470

Lietvede: Maija Rumpe - Kazlovska
E-pasts: 
 
2011. gadā Carnikavas novada pašvaldība mūzikas un mākslas skolas vajadzībām iegādājās nekustamo īpašumu – ēku Jūras ielā 4, Carnikavā. 2014. gada 19. martā Carnikavas novada pašvaldība pieņēma lēmumu par CMMS dibināšanu.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā tiek īstenotas šādas licencētas, akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
- klavierspēle – pedagogi Tamāra Āriņa, Agra Lāce, Ella Brokāne, Daiga Brokāne, Dace Rīsmane-Gaiķēna, Rihards Pļešanovs, Marta Balode;
- vijolspēle – pedagogi Daina Birzniece, Igors Doriņš;
- ģitāras spēle – pedagogi Nora Grosbārde, Aivars Zīberts;
- flautas spēle – pedagogi Vineta Daugavvanaga-Vanaga, Aiva Zauberga;
- klarnetes, saksofona spēle – pedagogs Ieva Sloka;
- trompetes spēle – pedagogs Anastasija Isakova;
- sitaminstrumentu spēle – pedagogi Ernests Mediņš, Elīss Balceris, Pauls Ķierpe;
- vizuāli plastiskā māksla – pedagogi Elīna Palma, Vitolds Kucins, Jana Plankāja, Vidaga Grīnberga, Anda Lase, Aldis Reicis.

Mūzikas teorētiskos priekšmetus pasniedz šādi pedagogi:
- solfedžo - pedagogi Maija Kluša, Ingrīda Skutkeviča-Poļaka, Eleonora Širškova;
- mūzikas literatūra - Eleonora Širskova, Ingrīda Skutkeviča-Poļaka;
- koncertmeistari - koncertmeistari Ieva Sloka, Daiga Brokāne, Marta Balode.

Mācību ilgums 6-8 gadi (atkarībā no izvēlētās specialitātes).

Lai uzsāktu mācības Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā, nepieciešams kārtot iestājeksāmenus. Parasti tie notiek jūnija sākumā, bet 2020. gadā – 24. un 25. augustā.

Uzņemšanas pamatprincipi:
- Uzņemšana izglītības iestādē notiek saskaņā ar atklāta un vienlīdzīga konkursa principiem. Izglītības iestādē uzņem: klavierspēlē, vijoles spēlē un vizuāli plastiskajā mākslā no 7 līdz 9 gadu vecuma; pūšamo instrumentu, ģitāras un sitaminstrumentu spēlē – no 8 līdz 10 gadu vecumam un sagatavošanas klasē – no 6 līdz 7 gadu vecumam.
Audzēkņa atbilstībai mūzikas izglītības programmas uzsākšanai pārbauda: muzikālās dotības (muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu, ritma izjūtu), nodziedāto dziesmu (pēc izvēles); dzirdes skaņu augstumu, pedagoga uzdevuma atkārtošanu;  pedagoga nospēlētās melodijas nodziedāšanu; pedagoga atskaņotā ritmiskā zīmējuma atkārtojumu; vispārējo fizioloģisko attīstību atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām. 
- Audzēkņa atbilstību vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas uzsākšanai pārbauda: kompozīcijas izjūtu, krāsu izjūtu un proporciju izjūtu. Pārbaudījums notiek kā patstāvīgais darbs. Darba veikšanas laiks – līdz divām stundām, darba izmērs – A3. Patstāvīgā darba veikšanai nepieciešamie materiāli – zīmuļkrāsas vai eļļas pasteļi, otas, zīmulis un dzēšgumija (jānodrošina vecākiem).

Izglītības iestādē uzņem personas, kuras iestājpārbaudījumos ieguvušas pozitīvu vērtējumu, priekšroku dodot izglītojamajiem, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu. Informācija par uzņemšanas rezultātiem ir pieejama izglītojamiem un viņu vecākiem, sākot ar otro darba dienu pēc iestājpārbaudījuma kārtošanas izglītības iestādes informācijas stendā.

Interešu izglītība
Interešu izglītības (mūžizglītības) mūzikas un mākslas programmās izglītojamie tiek uzņemti ar pamatskolas izglītību bez iestājpārbaudījumu kārtošanas, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu un savstarpēji noslēgtu rakstisku vienošanos par mācību stundu samaksas apmēru un kārtību, ņemot vērā izglītības iestādes pedagogu noslogojumu un telpu nodrošinājumu. Interešu izglītības programmas apguve ir maksas pakalpojums.
 
Noderīga informācija:
 
Share on Facebook Tweet