Drukāt

Biedrība "Gaujas ciems"

Biedrība "Gaujas ciems" ir dibināta 2013. gada 10. oktobrī, un tās biedri ir Gaujas ciema iedzīvotāji.
 
Biedrības mērķi:
-Veicināt Carnikavas novada Gaujas ciema ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
-Sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību Gaujas ciemā, sadarboties ar kopienām, atbalstīt ciema sociālo grupu kā jaunieši, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām sabiedriskās aktivitātes;
-Veidot aktīvu sadarbību ar citām formālām un neformālām organizācijām, tai skaitā pārrobežu sadarbību ar Igaunijas, Lietuvas, u.c. NVO;
-Veicināt tūrisma un sporta attīstību Gaujas ciemā un tam pieguļošajās teritorijās, atbalstīt tūrisma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu;
-Veicināt Gaujas ciema un tam pieguļošo teritoriju labiekārtošanu un to infrastruktūras attīstīšanu;
-Atbalstīt Gaujas ciema zvejniecības un zivsaimniecības tradīciju saglabāšanu;
-Atbalstīt iedzīvotāju pašizglītības un kultūras aktivitātes, iesaistīties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
-Iesaistīties zaļā dzīves veida popularizēšanā, piedalīties ciema un novada vides aizsardzības aktivitātēs, vides sakopšanas un vides izglītības akcijās;
-Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai.
 
Biedrības "Gaujas ciems" valde:
Valdes locekle Renāte Sliede, tālr. 26428288, e-pasts:
Valdes locekle Rita Meikšāne, tālr. 29436205,
Valdes locekle Vita Vītiņa, tālr. 26553098,
 
Rekvizīti
Biedrība "Gaujas ciems"
Adrese: "Taču būda", Gauja, Carnikavas novads, LV-2163
E-pasts:
Reģ. nr. 50008215741
Valsts kase
kods TREL
konts LV33TREL916866400100B

Biedriba Gaujas ciems 800

Share on Facebook Tweet