Drukāt

Plūdu risku novēršanas pasākumi Carnikavas novadā

Ziņojumi

Paziņojums par projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" paredzēto darbību (19.08.2013)

Dabas aizsardzības pārvalde: Par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 dabas parku „Piejūra" novērtējumu (02.05.2013.)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija: Informatīvais ziņojums „Aktuālā informācija par Carnikavas novada plūdu riska samazināšanas projekta virzību"

Vēstules

J.Bērziņa: Par dambja būvniecību Siguļu ciemā

D.Uzuliņš: Par dambju būvniecības ieceri Carnikavas novadā 

D.Uzuliņš: Par dambju būvniecības ieceri Carnikavas novadā (deputātiem)

Upmalu iedzīvotāji: Vēstule

Vides konsultatīvā padome: Par plūdu riska novēršanas būvēm Carnikavas novadā

LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks U.Bethers: skaidrojums par Gaujas lejteces plūdu riska matemātiskās modelēšanas atskaiti (02.01.2012.)

Ministru kabineta lēmumi

Informatīvais ziņojums „Aktuālā informācija par plūdu riska novēršanas būves projekta Carnikavas novadā īstenošanas gaitu" (27.08.2013.)

Rekonstrukcijas darbi

Ziņojums par 2014. gada novembrī veiktajiem darbiem, naudas plūsmas un būvdarbu kalendārais grafiks

Darba grafiks rekonstruējamiem objektiem

Darba grafiks "Līdums-2" sūkņu stacijai SS-5

Prezentācijas

Informācija par skiču projektiem

Siguļu aizsargdamja (D-4) skiču projektu plāna materiāli

Gaujas aizsargdamja (D-9) skiču projekta plāna materiāli

Siguļu aizsargdambja (D-4) Dzirnupes aizsprosts ar slūžām (SL-1) skiču projekta kopplāns

Publiskās apspriešanas un citas sanāksmes

28.02.2013. Sanāksme par jaunbūvējamo hidrotehnisko būvju skiču stadiju (Ādažu novada domes vērtējums, dalībnieku saraksts un sanāksmes protokols

07.01.2013. Sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (Sabiedriskās apspriešanas protokols un dalībnieku saraksts)

13.12.2011 Jaunbūvējamo objektu publiskā apspriešana (Būvvaldes gala ziņojums)

08.11.2011. Rekonstrukcijas objektu publiskā apspriešana (Būvvaldes gala ziņojums)

Ekspertīzes

2008.gads - Carnikavas - Salas poldera aizsargdambja ekspertīze 

2007.gads - Carnikavas pretplūdu aizsargdambja uzbēruma ekspertīze 

Pētījumi

Gaujas lejteces hidraulikas datormodelēšana

 
 
 

Ietekmes uz vidi novērtējums

2013.gads - Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra" novērtējuma ziņojums (Pielikumi)

2012.gads - Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra" novērtējuma ziņojums

Biotopu un putnu sugu novērtējums:

Pētāmā teritorija fotogrāfijās - paredzēto darbības vietu un tieši pieguļošo teritoriju attēli

Sugu un biotopu izvērtējums

Biologa atzinums par biotopiem un īpaši aizsargājamām augu sugām

Ornitologa atzinums par īpaši aizsargājamām putnu sugām

Dabas vērtību karte

Rekonstrukcijas objektu saraksts

Plūdu draudu samazināšanas pasākumu Carnikavas novada teritorijā rekonstrukcijas objektu saraksts un darbu apraksts

Domes lēmumi par aizsargdambju rekonstrukciju

DOMES LĒMUMI

 

 

Share on Facebook Tweet