Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Sintēzes ielā 2 Mežgarciemā

.

sintezes 2 mezgarciemsCarnikavas novada dome š. g. 22. jūnijā apsitprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpašuma Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,1657 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1570 - 04.06.2021. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus.
 
Rezultāti saskaņoti ar 05.06.2021. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2276951/0/2021-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.
Share on Facebook Tweet