Drukāt

Attīstības plānošanas dokumenti

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030. gadam: 
I sējums - Esošās situācijas raksturojums
II sējums - Stratēģiskā daļa
III sējums Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)
 
Carnikavas novada attīstības programma 2015.–2021. gadam:
II sējums - Stratēģiskā daļa
III sējums - Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2015.-2021. gadam 2015. gada īstenošanas uzraudzības ziņojums
Rīcības plāns un Investīciju plāns 2019.-2021.gadam

Publisko ūdeņu un jūras piekrastes joslas apsaimniekošanas plāns:
 
Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums
1. sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums
2. sējums. Vadlīniju izstrāde publiskās ārtelpas vizuālajai identitātei
2. sējuma PIELIKUMS - Carnikavas novada publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu vizuālās vadlīnijas
 
Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un aktualizētās Stratēģijas 1. redakcija
Attīstības programmas 1.sējums – Esošās situācijas raksturojums, 1.redakcija
Attīstības programmas 2.sējums – Stratēģiskā daļa, 1.redakcija
Attīstības programmas 3.sējums – Rīcības plāns, 1.redakcija
Attīstības programmas 4.sējums – Investīciju plāns, 1.redakcija
Attīstības programmas 5.sējums – Sabiedrības iesaiste, 1.redakcija

Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācijas un Attīstības programmas Vides pārskats, 1.redakcija
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam
Share on Facebook Tweet