Drukāt

Dažādi

.

 • Lēmuma “Par Carnikavas novada domes reorganizācijas plāna konstatējumu / lēmumu daļas apstiprināšanu” (24.02.2021.) Pielikums (konstatējuma daļa) / Pielikums (pašvaldība)Pielikums (CK manta) 
 • Lēmuma “Par Carnikavas novada domes reorganizācijas plāna konstatējumu / lēmumu daļas apstiprināšanu” grozījumi (23.03.2021.) Pielikums (konstatējuma daļa)
 • Carnikavas novada pašvaldības ierobežotas pieejamības informācijas saraksts
 • Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Carnikavas novada pašvaldībā
 • Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāns (2020.-2031. gads)

  Uzmanību! Likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 
  Carnikavas novada pašvaldības izpratnē trauksmes cēlējs ir jebkurš pašvaldības darbinieks, praktikants un / vai ārpakalpojuma sniedzēja darbinieks, bet ne iedzīvotāji.

  Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt:
  - elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi ;
  - papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163);
  - mutvārdos klātienē (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163).
  Trauksmes cēlēja ziņojumu aicinām iesniegt, izmantojot veidlapu PDF /  WORD

  Carnikavas novada pašvaldības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Juridiskās nodaļas jurists Agris Grīnvalds (tālr. 27805350, e-pasts: , atbildīgās personas aizvietotāja –  Administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska (tālr. 28317909).
Share on Facebook Tweet