Drukāt

Personas datu aizsardzība

.

Informācija par Carnikavas novada pašvaldības personas datu apstrādēm
(saskaņā ar Regulas Nr. 2016/279  13. pantu)
 
1.Pārzinis: Carnikavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000028989
2. Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, tālr. 67993814,
e-pasta adrese:
3. Personas datu aizsardzības speciālists - Viktorija Gulbe, e-pasta adrese: 
4. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai saskaņā ar Pārziņa noteikto lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu prasībām.
5. Personai ir pienākums sniegt personas datus tādā apjomā, lai Pārzinis  varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Datu apstrāde, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, balstās uz brīvprātības principa.
6. Personai ir tiesības vērsties pie Pārziņa, lai veiktu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret datu apstrādi, ja tiek konstatēta prettiesiska datu apstrāde.
7. Personai konstatējot personas datu apstrādes pārkāpumu, ir tiesības iesniegt pretenziju datu apstrādes mērķa īstenotājam, Pārzinim vai Datu valsts inspekcijai.
8. Datu apstrādes mērķi, tiesiskais pamats, saņēmēju kategorijas un mērķu īstenotāji (detalizētāku informāciju par mērķiem var saņemt, vēršoties pie personas datu aizsardzības speciālista).
 
Share on Facebook Tweet