Atkritumu apsaimniekošana

 Nr.
 Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2017/13   Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā  29.12.2017.

Dzīvnieki un kultūraugi

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/8   Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas  noteikumi Carnikavas novadā
 28.05.2014.
 2015/5  Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Carnikavas novadā
 29.05.2015.

Informatīvi paziņojumi un reklāma

Izglītība

Kapu uzturēšana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2020/1  Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi 
 07.04.2020. 

Kultūra

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
2019/23  Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā  01.10.2019.

Maksas pakalpojumi un nodevas

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2011/12   Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām
 01.06.2011.
 2019/5  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"  20.03.2019.
 2020/15 Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN2011/12 "Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām"  02.08.2020.
 2011/6  Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  Zaudējuši spēku
 2019/22  Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru  01.10.2019.
 2019/19  Par Carnikavas novada domes 23.02.2011 saistošo noteikumu Nr. CND/SN/2011/6 "Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru" atzīšanu par spēku zaudējušiem  08.08.2019.
 2018/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  22.09.2018. 
 2011/10  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi  08.06.2011.
 2019/15  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  08.08.2019.
 2020/3  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"  07.04.2020.
 2010/32  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē Carnikavas novadā  30.11.2010.
 2011/4  Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā Carnikavas novadā  01.03.2011.
 2018/1  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"  18.04.2018.
2021/7  Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/4 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"  27.02.2021.

Nekustamais īpašums

Nekustamā īpašuma nodoklis
 Nr.
Saistošo noteikumu nosaukums
 Spēkā stāšanās datums
 2015/12   Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā  01.01.2016. 
 2020/7  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  06.05.2020.
 2019/14  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  01.08.2019.
 2018/13  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  03.08.2018.
 2020/7  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  06.05.2020.
 2021/1  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā"  05.02.2021.
 2012/18  Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim  21.09.2012.
 2014/16   Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2015. gadā  01.01.2015.
 2013/14  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2014. gadā  01.01.2014.
 2012/28  Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Carnikavas novadā 2013. gadā  01.01.2013.

 

Būvju uzturēšana, teritorijas labiekārtošana, ūdensapgāde, ceļi
 Nr.
 Saistošo noteikumu nosaukums
 Spēkā stāšanās datums
 2010/5  Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi  30.04.2010. 
 2020/22 Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzību  14.10.2020.
 2012/23   Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  12.01.2013.
 2008/3  Noteikumi ekspluatācijai, būvju uzturēšanai un jaunu būvju būvniecībai meliorētās – nosusinātajās platībās, t.sk. polderu baseinu teritorijā  17.09.2008.
 2011/20   Carnikavas novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā piešķiršanas kārtības saistošie noteikumi  06.11.2011.
 2013/6   Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai  06.06.2013.
 2017/6  Saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Carnikavas novadā.  27.04.2017.

 2019/38  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" 06.05.2020.
 2018/10  Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā 22.06.2018.
 2019/41  Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/10 "Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā" 01.07.2020.
 2018/3  Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai entralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai 22.06.2018.
 2020/5  Par kārtību, kādā Carnikavas novada dome piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēšanā 29.05.2020.

Novada simbolika

Pašvaldība

Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2018/18   Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nolikumu  20.09.2018. 
 2020/6  Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  28.03.2020.
 2019/21  Grozījums Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  08.08.2019.
 2019/1  Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  21.02.2019.
 2019/21  Grozījums Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  08.08.2019.
 2019/29  Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  12.11.2019.
 2020/6  Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  28.03.2020.
2020/21 Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" 20.08.2020.
2020/23 Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums" 27.08.2020.
2021/8 Grozījumi Carnikavas novada domes 2018. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN/2018/18 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"  29.04.2021.
 2016/1  Par Carnikavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu  05.02.2016.
 2014/23  Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai  28.01.2015.

Publisko ūdeņu un to krastu izmantošana

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2018/2    Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti  28.02.2019.

Sabiedriskā kārtība

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi


 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2014/6   Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā
 29.04.2014. 
 2017/8  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  01.02.2018.
 2019/16  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  30.08.2019.
 2019/27  Grozījumi Carnikavas novada domes 19.03.2014. saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  12.11.2019.
 2020/8 Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  04.04.2020.
 2020/13 Grozījums Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  21.05.2020.
 2020/25 Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  04.11.2020
 2021/4  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā"  05.02.2021.
 2014/10   Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā  04.07.2014.
 2019/13  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā"  08.08.2019.
2018/9  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 22.06.2018.
2020/4  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 07.04.2020.
2020/10  Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 30.06.2020.
2020/19 Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā" 04.09.2020.
 2021/5 Grozījumi Carnikavas novada domes 2014. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. SN/2014/10 "Par materiālo atbalstu Carnikavas novadā"  30.03.2021.
 2010/18  Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā  01.08.2010.
 2015/1  Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā  26.03.2015. 
 2019/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"  08.08.2019.
 2021/9 Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/1 "Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, aizbildņiem un audžuģimenēm Carnikavas novadā"  28.05.2021.
 2012/19  Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Carnikavas novadā  12.01.2013.
 2010/28  Par sociālo pabalstu "Zupas virtuve" Carnikavas novadā  02.11.2010.
 2014/5  Psihologa pakalpojumu saņemšanas  kārtība Carnikavas novada  pašvaldībā  29.04.2014.
 2018/23  Par pakalpojuma "Aprūpe mājās” nodrošināšanu Carnikavas novadā  01.01.2019.
 2013/37   Par kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība piešķir lietošanai ratiņkrēsla pacēlāju  12.11.2013.

Sports

Teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzība

 Nr.  Saistošo noteikumu nosaukums  Spēkā stāšanās datums
 2020/22   Par Carnikavas novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un zaļumstādījumu aizsardzību
 14.10.2020.

Teritorijas plānošana

Tirdzniecība un alkoholiskie dzērieni

 Nr.
 Saistošo noteikumu nosaukums
 Spēkā stāšanās datums
 2011/11   Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi
 01.06.2011
 2019/4  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"  20.03.2019.
2019/34  Grozījumi Carnikavas novada domes 2011. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"  01.07.2020.
 2010/11  Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā  
 05.06.2010.
 2019/6  Grozījumi Carnikavas novada domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā"  20.03.2019.
 2020/16  Grozījums Carnikavas novada domes 02.06.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā"  02.08.2020.
 2015/2  Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā  26.03.2015.
 2019/2  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā"  28.03.2019
 2020/18  Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/2 "Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Carnikavas novadā"  02.08.2020.
 2015/3  Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā  26.03.2015.
 2019/3  Grozījumi Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā"  28.03.2019. 
 2020/17  Grozījums Carnikavas novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā"  02.08.2020.
 2020/14 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Carnikavas novada administratīvajā teritorijā  02.08.2020.

Transports

Share on Facebook Tweet