Drukāt

Dome apstiprina izsoles rezultātus Jomas ielai 7 Carnikavā

.

IZOLITA JOMAS IELA 1200Carnikavas novada dome š. g. 26. maijā apstiprināja Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta – nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstošas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 8001) 800 m2 platībā un palīgēkas - noliktavas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platības: telpa Nr. 1 priekštelpa - 2,1 m , telpa Nr. 2 kāpņu telpa - 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2) - 12.05.2021. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr. 14-1/21/7.

Dome slēgs nomas līgumu par norādīto nomas objektu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "TĀDĀ ZIŅĀ", reģistrācijas Nr. 50003909321, juridiskā adrese: Aroniju iela 7, Rīga, LV-1063, par nomas maksu EUR 150,00 mēnesī, papildus pievienotās vērtības nodoklis, uz iznomāšanas termiņu – 9 gadi, skaitot no nomas līguma noslēgšanas dienas, un ar iznomāšanas mērķi – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana, nosakot nomas maksas aprēķināšanu no nomas līguma spēkā stāšanās dienas, kā arī paredzot nomniekam pienākumu nomas objektā sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vasaras sezonā, proti, katru nomas līguma darbības gadu laikposmā no 1. maija līdz 30. septembrim.
Share on Facebook Tweet