Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli uzņēmējdarbības parkā "Mežgarciems"

.

muzeja 06Carnikavas novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamos īpašumus neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas novadā.

 
1) Muzeja ielā 3, kadastra apzīmējums 80520081577, 0,625 ha platībā, kadastra Nr.80520081602 EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
2) Muzeja ielā 4, kadastra apzīmējums 80520081572, 1,0562 ha platībā, kadastra Nr.80520081601 EUR 30300 (2,87 EUR/m²);
3) Muzeja ielā 5, kadastra apzīmējums 80520081576, 0,4265 ha platībā, kadastra Nr.80520081600 EUR 14100 (3,31 EUR/m²);
4) Muzeja ielā 7, kadastra apzīmējums 80520081575, 0,4192 ha platībā, kadastra Nr.80520081596 EUR 13700 (3,28 EUR/m²).

Izsoles solis EUR 500.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 29.06.2021. plkst. 13.00 līdz 19.07.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnēs www.carnikava.lv un https://izsoles.ta.gov.lv.
 
Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 13.07.2021. plkst. 11.0011.30.
 
Izsoles sākums 29.06.2021., izsoles noslēgums 29.07.2021. plkst. 13.00.
 
Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 19.07.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – jāieskaita Carnikavas novada domes (reģistrācijas Nr.90000028989) norēķinu kontā: Nr. LV59UNLA0050003955158, A/S "SEB banka", bankas kods UNLALV2X ar atzīmi "Nekustamā īpašuma Muzeja ielā (attiecīgais numurs), Mežgarciemā, Carnikavas novadā, izsoles nodrošinājums", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles noslēguma un paziņojuma saņemšanas dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā avanss 10 procentu apmērā no nosolītās augstākās cenas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Carnikavas novada pašvaldībai.
 
Izsolē pārdodamā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:
1) mantas nosolītājam 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā jāsaņem Carnikavas novada Būvvaldes izsniegta būvatļauja ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi augstas pievienotās vērtības produkcijas ražotnei, kas izvietota izsolāmajā mantā;
2) 30 (trīsdesmit) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā nosolītajā īpašumā jāuzbūvē augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošanai (tādās jomās kā, piemēram, informācijas tehnoloģijas, farmācija vai līdzvērtīgās jomās, kas noteiktas nacionālos plānošanas dokumentos vai pašvaldības plānošanas dokumentos kā prioritārās uzņēmējdarbības nozares) piemērotu ēku (būvi) un nepieciešamo infrastruktūru;
3) 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu nostiprināšanas zemesgrāmatā tajā jāuzsāk augstas pievienotās vērtības produkcijas ražošana un jānodrošina: ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) jaunu darba vietu radīšanu un darbību; investīcijas ne mazāk kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši eiro) apmērā nosolītā īpašuma īpašnieka / nomnieka / īrnieka / patapinājuma ņēmēja nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
4) vienlaikus ar mantas nosolītāja īpašuma tiesības uz izsolāmo mantu un ķīlas tiesības par labu Carnikavas novada pašvaldībai nostiprināšanu zemesgrāmatā (ja attiecināms), zemesgrāmatā reģistrējama aizlieguma atzīme, kas paredz, ka līdz 31.12.2028. mantas nosolītājs nav tiesīgs: mainīt nosolītajam īpašumam detālplānojumā noteikto un teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi un izmantot nosolīto īpašumu neatbilstoši šim mērķim, kā arī veikt īpašuma atsavināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, ieguldīšanu pamatkapitālā, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu), iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, galvošanu u. tml., bez Carnikavas novada domes rakstiskas piekrišanas;
5) nosolītās mantas atsavināšanas gadījumā pirkuma līgums ir saistošs mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam, tajā skaitā, uz nosolītās mantas nākamo ieguvēju pāriet izsoles noteikumos minētie nosolītās mantas turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām u.c. aprobežojumi, par ko Carnikavas novada domei, mantas nosolītājam un mantas nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums.
 
Tālrunis uzziņai: 28378568 vai 67993705 (par izsolāmo īpašumu), 28615546 vai 67993388 (par izsoles norisi).
 
Ar izsoli saistītie dokumenti:
1) zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni: Muzeja iela 3Muzeja iela 4Muzeja iela 5Muzeja iela 7;
2) izsoles noteikumi: Muzeja iela 3Muzeja iela 4Muzeja iela 5Muzeja iela 7;
3) īpašumu novērtējums;
4) īpašumu zemesgrāmatu izdrukas: Muzeja iela 3, Muzeja iela 4, Muzeja iela 5, Muzeja iela 7.
Share on Facebook Tweet