Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskās apspriešanas sanāksme 12.februārī

.

Attistibas strategijaCarnikavas novada dome 22.01.2014. ir pieņēmusi lēmumu par izstrādāta dokumenta "Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam" projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 03.02.2014. līdz 03.03.2014.
 
Ar izstrādātā dokumenta projektu var iepazīties:
a) Šajā sadaļā:
II sējums - Stratēģiskā daļa
 
b) Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.02.2014. plkst.18:00 Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1A, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par dokumenta redakcijas papildināšanu un precizēšanu iesniedzami no 03.02.2014. līdz 03.03.2014. Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163 vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi .
 
Priekšlikumi un papildinājumi sagatavojami atbilstoši NOTEIKTAI FORMAI:
 
Kontaktpersona: Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis, tālr.67992362, e-pasts: .
Share on Facebook Tweet