Līdz 18. janvārim iespēja izteikt viedokli par publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma projektu

.

temat planojums fbJau vēstījām, ka Carnikavas novada pašvaldība uzsākusi Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi. Tematiskā plānojuma projekts nodots apspriešanai iedzīvotājiem – līdz nākamā gada 18. janvārim rakstiski iespēja iesniegt priekšlikumus, komentārus un ierosinājumus.
 
Tematiskais plānojums tiek izstrādāts, lai nodrošinātu Carnikavas novada un tā ciemu kopējo vizuālo vienotību un identitāti. Plānojumā iekļautās vadlīnijas turpmāk paredzēts piemērot, izstrādājot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentus: teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu un citus tematiskos plānojumus, tā nodrošinot visu dokumentu vienotības un savstarpējas saderības principu.

Tematiskā plānojuma satura izstrādi sadarbībā ar pašvaldības specālistiem veica SIA “100 acorns”. Uzņēmuma darbība saistīta ar teritorijas labiekārtojumu projektēšanu un plānošanu.

Ar tematisko plānojumu var iepazīties www.carnikava.lv un www.geolatvija.lv.

Priekšlikumus, komentārus un ierosinājumus par izstrādāto tematisko plānojumu jāiesniedz rakstiski līdz nākamā gada 18. janvārim, sūtot tos uz e-pasta adresi , pa pastu uz adresi uz adresi Stacijas iela 5, Carnikava, LV-2163, vai izmantojot pastakastīti pie Carnikavas novada domes ēkas Stacijas ielā 5, kas paredzēta dokumentu ievietošanai.

Carnikavas novada domes lēmums par Tematiskā plānojuma uzsākšanu
Darba uzdevums
Tematiskā plānojuma projekts:
1. sējums. Pašreizējās situācijas raksturojums
2. sējums. Vadlīniju izstrāde publiskās ārtelpas vizuālajai identitātei
2. sējuma PIELIKUMS – Carnikavas novada publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementu vizuālās vadlīnijas
Kartotēka
Prezentācija
Share on Facebook Tweet