Pašvaldība izsludina pieteikšanos projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2020. gadam

.

UdenstornisCarnikavas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu divās rīcībās projektu īstenošanai valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, piešķirot finansējumu līdz 9750,00 eiro.
 
Finansējums no pašvaldības 2020. gada budžeta programmas – “Projekts „Sabiedrība ar dvēseli”” (domes lēmums) tiks sadalīts sekojoši:
 
Rīcībai “Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu līdz 6000,00 euro:
1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts), it īpaši atpūtas vietu ierīkošana pie publiskajiem ūdeņiem;
2. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts), it īpaši tūrisma jomā.
 
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
- inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
- citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
Rīcībai “Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 3750,00 euro, atzīmējot, ka finansējums netiek piešķirts vienas dienas pasākumam vai aktivitātei:
1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts);
2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punkts);
3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punkts), it īpaši organizējot fiziskas un intelektuālas aktivitātes, t.sk., spēles, kas saistītas ar dažādu objektu meklēšanu apvidū, novada teritorijas izzināšanu u.tml.
 
Uz finansējumu attiecināmās izmaksas ir:
- inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegāde;
- citas izmaksas, kas nepieciešamas projekta sekmīgai īstenošanai un nav pretrunā ar konkursa nolikuma 14. punktā uzskaitītajām neattiecināmajām izmaksām.
 
Konkursā uz finansējumu neattiecināmās izmaksas ir, piemēram, administratīvās izmaksas, peļņa, inventāra un pamatlīdzekļu iegāde, kurus privātpersona var izmantot turpmākajā darbībā, vai gūt no tiem ienākumus, un citas konkursa nolikuma 14. punktā minētās neattiecināmās izmaksas. Finansējums netiek piešķirts vienas dienas pasākumam vai aktivitātei.
 
Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.
 
Finansējums vienai privātpersonai viena deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, kas ietver infrastruktūras izveidi, nevar pārsniegt 1200 eiro, bet pārējos gadījumos – 750 eiro.
 
Viena privātpersona konkursa ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai, izņemot tādas privātpersonas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par sabiedriska labuma organizācijām. Sabiedriska labuma organizācijas var iesniegt trīs pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.
 
Finansējuma piešķiršanu reglamentē Carnikavas novada domes 2014. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr.SN/2014/23 “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”.
 
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami laikā no 2020. gada 20. aprīļa līdz 6. maijam.
 
Apstiprinātie projekti īstenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas un pabeidzami ne vēlāk kā līdz 2020. gada 30. oktobrim.
 
Ja COVID-19 krīzes situācija ieilgs un noteikumi aizliegs pulcēšanos, tad sabiedrisko aktivitāšu projektiem finansējums netiks piešķirts.

Konsultācijas privātpersonām (potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu pieejamas sūtot e-pasta adresi: .

Konkursa nolikumu var lejupielādēt ŠEIT.

Share on Facebook Tweet