Sākušies mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi

.

dabas parks mezainas kapasNovembrī dabas parkā Carnikavā, Gaujā un Lilastē sāk mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbus projekta “LIFE CoHaBit” ietvaros. Tos plānots pabeigt līdz nākamā gada pavasarim. Atjaunošanas darbi tiek veikti, lai uzlabotu augšanas apstākļus un radītu labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām.

Pagātnē pārmērīga kāpu mežu izmantošana veicināja kāpu smiltāju pārvietošanos, tāpēc kāpas tika apmežotas, parastās priedes stādot ciešās rindās. Tagad šīs priedes ir blīvi saaugušas un neveselīgas, jo nesaņem pietiekami daudz saules gaismas, bet priežu skujas veido lielu nobiru slāni, kas apgrūtina jauno priedīšu iesēšanos.

Lai kāpu mežs būtu veselīgs, tas jākopj
Atjaunošanu mežainajās kāpās nepieciešams veikt, lai veidotu neviendabīgu audzes struktūru ar laucēm (atvērumiem), biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā, tādējādi uzlabojot mežaino piejūras kāpu biotopu kvalitāti un veicinot bioloģisko daudzveidību. “LIFE CoHaBit” projekta ietvaros šāda mežaino kāpu atjaunošana 13,1 ha platībā iepriekš jau veikta dabas parkā Mangaļsalā. Šādi mežaino piejūras kāpu biotopa atjaunošanas darbi Latvijā tikpat kā nav veikti, bet pirmie rezultāti ir vērtējami pozitīvi un līdzīgi biotopa atjaunošanas darbi veicami arī citviet piekrastē. Darbi, kas tiks veikti Carnikavā, Gaujā un Lilastē, ir saskaņoti ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, pamatojoties uz sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumiem, kā arī tie ir plānoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem: “Dabas parka “Piejūra” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem”, “Sugu un biotopu aizsardzības likumu” un Latvijas Republikas meža apsaimniekošanas likumdošanu u.c. Darbi notiks sadarbībā ar “Latvijas valsts meži” speciālistiem.

Kāpēc tiek atjaunotas mežainās kāpas un kādi darbi tiks veikti?
Plānotie darbi vērsti uz aizsargājamā biotopa – mežainas piejūras kāpas – atjaunošanu un šā biotopa ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, radot labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām. Uzdevums ir veicināt mežaudzes dabiskošanos, kuru raksturo dažādu dimensiju koki, lauces, dažādība zemsedzes augājā, neviendabīgums kokaudzes biezībā, reto sugu sastopamība. Lai atjaunotu mežainās kāpas: (1) tiks saglabāti iepriekšējās paaudzes koki un uzlaboti to augšanas apstākļi, tos atēnojot un ap tiem izcērtot jaunākos kokus, kas aug vecāko koku vainagā; (2) tiks saglabāti dobumaini koki, stumbeņi, sausokņi, kas ir īpaši svarīgi meža elementi un mājvietas dažādām kukaiņu un putnu sugām; (3) tiks saglabāti īpatnēji koki, kas ir ekoloģiski un ainaviski augstvērtīgi, kā arī tiks saglabātas pameža augu sugas, piemēram, kadiķi; (4) dažādos meža nogabalos tiks veikta blīvi saaugušo priežu retināšana dažādās intensitātēs; (5) tiks atjaunotas un veidotas lauces, atstājot vecos, bet izcērtot atsevišķus jaunākus kokus; (6) tiks retinātas jauno priežu audzes ar augstu biezību, atstājot atsevišķas dzīvotspējīgākās, resnākās un augstākās priedes vai to grupas; (7) tiks veidoti nelieli atklātas augsnes laukumi, jo vietām mežā ir pārāk biezs sūnu slānis, kas traucē augt dažādiem lakstaugiem, piemēram, smiltāja neļķei vai pļavas silpurenei, kā arī apgrūtina iesēties jaunajām priedītēm. Mežaino kāpu atjaunošanas un kopšanas pasākumi tiks veikti šajā ziemas sezonā ar meža kopšanai atbilstošu traktortehniku. Kopējā darbu teritorija, kurā saglabāsies neskartas mežaudzes, tiks veidotas lauces vai tiks samazināts koku apaugums par 30–50 %, ir vairāk nekā 200 ha. 

Atvainojamies iedzīvotājiem par neērtībām, kas var rasties meža kopšanas laikā. Informējam, ka darbu veikšanas laikā var tik slēgtas kādas no dabas takām, kā arī tikt ierobežota dabas parka apmeklētāju pārvietošanās. Iespējami nelieli satiksmes ierobežojumi. Vēršam uzmanību, ka, veicot meža kopšanu, koki, kas tiks nocirsti, tiks sakrauti lielās kaudzēs un vēlāk tiks aizvesti. 

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM!
Šā gada 23. novembrī plkst. 10.00 notiks informatīva ekskursija dabas parkā “Piejūra” pie promenādes. Ekskursijas laikā tiks apskatītās mežainās kāpas un tiks apspriesti tādi jautājumi kā – Kāpēc vajag dabas parka mežu kopt? Vai dabas parkā var cirst kokus? Vai nepieciešams iejaukties dabas procesos? Ekskursijas ilgums: no plkst. 10.00 līdz 13.00. Reģistrēties iespējams rakstot uz e-pasta adresi  ar norādi “Reģistrācija 23. novembra ekskursijai”, kā arī obligāti norādot dalībnieku skaitu. Iepriekšēja reģistrēšanās pasākumam ir obligāta! Reģistrēties var līdz šā gada 21. novembra plkst. 21.00.
 
A. Rudusāne

Foto - Agnese Jeniņa. Bildē attēlota meža zemsedze Lilastē, kur biotopa zemsedzē redzamas sūnu un ķērpju sugas, kā arī atvērta ainava un saulaina zemsedze, ko nenoēno priedes. Carnikavas piejūras mežos pārsvarā redzamā aina zemsedzē ir tikai nobirušās skujas un minimāls sūnu un ķērpju klājums.

logo life 1

Share on Facebook Tweet