Domē vides eksperta/kartogrāfa vakance projektā uz noteiktu laiku

.

Abi logoCarnikavas novada dome aicina pieteikties uz vides eksperta - kartogrāfa vakanci “LIFE” un “Interreg” projektos uz pilnu slodzi. Speciālistam jāīsteno arī nepieciešamie ar projektu saistītie publicitātes pasākumi. Pieteikumus gaidīsim līdz šī gada 5. septembrim.

Galvenie pienākumi:

• īstenot un uzraudzīt ieviešanu LIFE programmas projektā “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” atbilstoši savai kompetences jomai;
• uzraudzīt dabas aizsardzības plānā noteikto aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu dabas parkā “Piejūra”;
• veikt vides kvalitātes kontroli un monitoringu, veikt dabas teritoriju un mikroliegumu apsekošanu dabā;
• veikt vides saziņas uzdevumus, sagatavojot sabiedrībai informāciju par vidi, tās kvalitāti un problēmām; sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
• nodrošina projekta vispārējo publicitāti, piedalās projekta mājas lapas un sociālo tīklu satura plānošanā, izstrādē un aktualizēšanā, kā arī sadarbojas ar dažādiem masu medijiem;
• izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu;
• līdzdalība “Interreg” projektos, kartogrāfijas un plānošanas materiālu sagatavošanā;
• apstrādāt kartogrāfiskos datus un izstrādāt kartes ĢIS datorprogrammā ArcMap.

Darba vieta – Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas iela 7.

Galvenās prasības:
• augstākā izglītība dabas zinātnēs (bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē). Vēlama pieredze plānošanas dokumentu izstrādē;
• spēja sagatavot vides projektu tehniskos uzdevumus un veikt projektu saskaņošanu, kā arī sagatavot iesniegumus dabas resursu un citu atļauju saņemšanai;
• profesionalitāte, mērķtiecība un augsta atbildības sajūta;
• iniciatīva, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
• prasme apstrādāt kartogrāfiskos datus programmā ArcGIS, QGIS. Ieteicamas iemaņas darbā ar AutoCAD.
• teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
• teicamas komunikācijas prasmes, spēja uztvert un analizēt liela apjoma informāciju;
• valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī), angļu valodas zināšanas.

Mēneša atalgojums no 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Motivācijas vēstuli, dzīvesgājuma aprakstu (CV) (ar norādi: Konkursam – vides inženieris) sūtīt elektroniski uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov.) līdz š.g. 5. septembrim (ieskaitot) plkst. 17.00. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 29186460.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet