Dome apstiprina Sintēzes iela 7 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/30.
 
Apstiprinātie izsoles rezultāti paredz slēgt ar SIA “AAB Group”, reģistrācijas numurs 40003866800, juridiskā adrese: Ropažu iela 26-2, Rīga, LV-1039, nomaksas pirkuma līgumu uz pieciem gadiem par nekustamā īpašuma pirkuma summu EUR 21500,00 un ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Carnikavas novada pašvaldībai.

Share on Facebook Tweet