Izsole par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 3 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 12.08.2019. plānoto mutisko izsoli par nenotikušu.

Tāpat dome nolēma uzdot Carnikavas novada domes Izsoles komisijai organizēt un rīkot nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, kura nosacītā cena ir EUR 25000,00 - pārdošanu izsolē.

Share on Facebook Tweet