Dome apstiprina Sintēzes iela 5 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un divām ēkām: garāžas, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, un šķūņa, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008 - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/28.

Apstiprinātie izsoles rezultāti paredz slēgt  ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmu “TITĀNS”, reģistrācijas numurs 40103007007, juridiskā adrese: Finiera iela 11-18, Rīga, LV-1016, nomaksas pirkuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par nekustamā īpašuma pirkuma summu EUR 33500,00 un ķīlas līgumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu par labu Carnikavas novada pašvaldībai.

Share on Facebook Tweet