Šogad veiktā aptauja rāda, ka būtiski pieaugusi iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības policijas darba kvalitāti

.

Gaujas ieteka1 400Pavasarī novadā notika iedzīvotāju aptauja ar mērķi uzzināt iedzīvotāju viedokli par novada attīstību nākotnē. Aptauja veikta projekta “Interreg Centrālbaltijas programmas projekta “Coast4Us” (“Piekraste mums”)” ietvaros, un aptaujā tika apkopotas 604 iedzīvotāju atbildes.

Šogad iegūtās iedzīvotāju atbildes salīdzinātas ar 2014. gada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Ar pilnajiem aptaujas datiem var iepazīties mājaslapā sadaļā Attīstība – Projekti – Coast4Us (Piekraste mums).

Iedzīvotāji
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CPS) datiem, 2018. gada sākumā 51% Carnikavas novada teritorijā deklarēto iedzīvotāju dzīvo Carnikavas ciemā. Jāpiemin, ka uz 2019. gada 27. maiju, pēc Carnikavas novada domes dzimtsarakstu nodaļas datiem, novadā deklarējušies 9525 iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar 2014. gadu, 2019. gadā mainījusies iedzīvotāju proporcija ciemos – vislielākais iedzīvotāju procentuālais pieaugums ir Gaujā, Garupē, Siguļos un Garciemā. Būtiski, ka reālais novada iedzīvotāju skaits ir lielāks par novadā deklarēto iedzīvotāju skaitu, īpaši no pavasara līdz rudenim. Pieaugot iedzīvotāju skaitam novadā, kopumā nav būtiski mainījies procentuālais sadalījums pa vecuma grupām. Iedzīvotāju kopskaitā palielinājusies senioru, bet samazinājusies bērnu un jauniešu proporcija. Jāpaskaidro, ka jauniešu skaita samazināšanās saistāma ar apstākli, ka novadā nav vidusskolas, un šis vecuma grupas jaunieši dodas mācīties ārpus novada, un tur arī deklarējas.

Nodarbinātība
Gan 2014., gan 2019. gada aptaujas dati liecina, ka Rīgā ir nodarbināta lielākā daļa darbspējas vecuma novada iedzīvotāju. 2019. gada aptaujā 253 iedzīvotāji norādīja, ka strādā ārpus novada: no tiem 213 aptaujāto strādā Rīgā. Arī VID dati liecina, ka Rīgā nodarbināti 76% novada iedzīvotāji – darba ņēmēji.
Lai gan daudziem šogad aptaujātajiem darbs novadā nav aktuāls, jo ir darbavieta Rīgā, tomēr daļai (17%) ir vēlme atrast darbavietu Carnikavas novadā. No tiem, kuri vēlas dabūt darbu novadā, vairumam ir augstākā izglītība; viņi ir vecumā no 35 līdz 49 gadiem un vēlas darbu tieši Carnikavas ciemā. Jāuzsver, ka novadā pieaug iedzīvotāju – uzņēmēju – skaits, kuri nodrošina darbavietu sev un/vai arī citiem, kā arī ir tādi iedzīvotāji, kuri vēlas kļūt par uzņēmējiem.

Izglītība
Lai gan vairākumu aptaujāto iedzīvotāju apmierina izglītības iestāžu pieejamība, ir ievērojams to cilvēku skaits, kurus neapmierina skolas un pirmskolas izglītības pieejamība (20% no tiem, kuriem šis jautājums ir aktuāls). Novada izglītības iestāžu kapacitāte nevar nodrošināt ar pakalpojumiem visus novada iedzīvotājus, kuriem tie nepieciešami. Lielākais aptaujāto iedzīvotāju skaits, kurus neapmierina skolas pieejamība, dzīvo Carnikavas ciemā. 2019. gadā pieaudzis to aptaujāto iedzīvotāju skaits, kurus ļoti apmierina pamata izglītības pakalpojumu kvalitāte. Domājams, ka vietu trūkums PII novadā ir samazinājis to aptaujāto skaitu, kurus ļoti apmierina un drīzāk apmierina pirmskolas izglītības pieejamība un kvalitāte Carnikavas no vadā. Ir samazinājies to aptaujāto iedzīvotāju skaits, kurus ļoti apmierina un drīzāk apmierina mūžizglītības pakalpojumi novadā, bet būtiski pieaudzis to skaits, kurus ļoti apmierina un drīzāk apmierina Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu kvalitāte jeb 90%, kuriem bija viedoklis par šo jautājumu. 85% aptaujāto iedzīvotāju (kuriem bija viedoklis par šo jautājumu) ļoti apmierina un drīzāk apmierina interešu izglītības pakalpojumu kvalitāte novada bērniem.

Kultūra un sports
Ar kultūras pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ir apmierināti gandrīz 80% aptaujāto iedzīvotāju un jāpiemin, ka Carnikavas ciemā ar kultūras pasākumu pieejamību neapmierināto iedzīvotāju skaits ir samazinājies, bet Gaujas un Kalngales ciemos – nedaudz palielinājies. Ar sporta pakalpojumu pieejamību apmierināto respondentu skaits ir samazinājies, bet neapmierināto respondentu skaits par dažiem palielinājies. Nedaudz pieaugusi apmierinātība ar sporta pakalpojumu kvalitāti.

Komunālie pakalpojumi
Ar komunālo pakalpojumu pieejamību apmierināto un neapmierināto aptaujāto iedzīvotāju skaits ir nemainīgs abās aptaujās. Ir nedaudz samazinājies neapmierināto skaits Carnikavas ciemā un Lilastē, bet pieaudzis Gaujā. Pēc šogad veiktās aptaujas datiem pieaudzis to skaits, kurus drīzāk apmierina novada teritorijas labiekārtošana un samazinājies to skaits, kuri ir ļoti apmierināti ar novada teritorijas labiekārtošanu. Vislielākais neapmierināto skaita pieaugums ir Carnikavā un Garupē. Ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti ļoti apmierināto aptaujāto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis, bet neapmierināto skaits ir nedaudz samazinājies. Carnikavas ciemā neapmierināto skaits ir nemainīgs, tas ir samazinājies Kalngalē, Mežciemā/Garciemā un Lilastē un nedaudz palielinājies Gaujā. Ar siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti apmierināto skaits ir gandrīz nemainīgs. Par 41 pieaudzis ar atkritumu apsaimniekošanas kvalitāti neapmierināto skaits.

Sabiedriskā kārtība
Salīdzinot abas aptaujas, gandrīz par 20% pieaudzis ar sabiedrisko kārtību apmierināto aptaujāto iedzīvotāju skaits. 2014. gadā visneapmierinātākie bija aptaujātie privātmāju iedzīvotāji, savukārt 2019. gadā neapmierināto skaits vismazākais ir aptaujāto daudzīvokļu māju iedzīvotāju vidū, bet starp privātmāju iemītniekiem tas ievērojami samazinājies. Neapmierināto skaits samazinājies gan novadā deklarēto, gan nedeklarēto aptaujāto iedzīvotāju vidū, un visos ciemos samazinājies ar sabiedriskās kārtības kvalitāti neapmierināto skaits, īpaši to iedzīvotāju vidū, kuri novadā dzīvo ilgāk par četriem gadiem.

Ielas un ceļi
2019. gadā nedaudz samazinājies ar gājējiem domātās ielu infrastruktūras kvalitāti neapmierināto aptaujāto iedzīvotāju skaits. To samazinājums ir Carnikavā, Garciemā, Siguļos, Lilastē. Savukārt neliels neapmierināto aptaujāto iedzīvotāju pieaugums ir Kalngalē un Gaujā. Ar velotransporta infrastruktūras kvalitāti apmierināto skaits ir pieaudzis, bet neapmierināto – samazinājies. Vislielākais neapmierināto samazinājums ir Carnikavas ciemā, kur 2018. gadā uzbūvēta promenāde uz jūru cauri dabas parkam “Piejūra”. Savukārt ar velotransporta infrastruktūras kvalitāti neapmierināto skaits ir pieaudzis galvenokārt Kalngalē un Garupē. Ar autotransportam domāto infrastruktūras kvalitāti apmierināto aptaujāto skaits ir pieaudzis, bet neapmierināto – samazinājies un gandrīz visos ciemos ar autotransportam domāto infrastruktūras kvalitāti neapmierināto respondentu skaits ir samazinājies, izņemot Garupi, kur tas ir pieaudzis.

Apbūves un dabas vide
2019. gadā samazinājies to aptaujāto iedzīvotāju skaits, kurus apmierina apbūves vides kvalitāte Carnikavā kā administratīvajā centrā. Neapmierināto pieaugums ir visos ciemos, bet visvairāk – Carnikavas ciemā un privātmājās dzīvojošo vidū. Ar apbūves vidi Carnikavā kā administratīvajā centrā vislielākais neapmierināto pieaugums ir novadā deklarēto aptaujāto iedzīvotāju vidū. Savukārt novadā nedeklarētie aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka viņus apmierina apbūves vides kvalitāte Carnikavā kā administratīvajā centrā. Ar apbūves vides kvalitāti viņu ciemā neapmierināto skaita pieaugums ir Garupē un Gaujā. 2019. gadā pieaudzis ar dabas vides kvalitāti apmierināto aptaujāto iedzīvotāju skaits.

Prioritātes – objekti
Aptaujātie iedzīvotāji kā nepieciešamāko infrastruktūras uzlabojumu abās aptaujās nosauc ielu remontu. 2019. gadā tam gandrīz līdzvērtīgi seko gājēju un velo infrastruktūra, kā arī ielu apgaismojums. Kā prioritāro tūrisma attīstībai nepieciešamo objektu respondenti izvēlējušies promenādes pa dambi izbūvi no Jūras ielas līdz Rīgas ielai (Blusu krogam), kā arī skatu torņa būvniecību – par tā izbūves vietu domas dalās, bet vairums vēlas to redzēt pie Gaujas upes.
Share on Facebook Tweet