Sākta Eimuru-Mangaļu poldera grāvju atjaunošana

.

Eimuru mangalu atjaunosana 800 ar logo1. aprīlī ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu sākta būvprojekta Nr. 17-04-A00403-000079 "Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā" īstenošana. Kopumā šajā būvprojektā paredzēts atjaunot 3146 m meliorācijas novadgrāvjus, pārbūvēt četras caurtekas un atjaunot 116 drenu iztekas.

Būvdarbus pēc pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" pasūtījuma veic SIA "Riga rent", tos pabeigs līdz šī gada 1. septembrim. Būvprojekta izmaksas ir plānotas 110 427,46 eiro (bez PVN); 90 % jeb 99 384,71 eiro finansē no ES fonda līdzekļiem, pārējās izmaksas sedz pašvaldība.

Papildus ES finansētā būvprojekta apjomiem tika veikta Eimuru-Mangaļu poldera pašvaldības nozīmes ūdensnotekas pie Suzes-Lielandžu ceļa pārtīrīšana. Tā sekmēs drenāžas un virszemes ūdeņu novadīšanu, kā arī atvieglos ūdensnotekas pļaušanas un ekspluatācijas darbus Eimuru–Mangaļu polderī. Arī šos darbus veic SIA "Riga Rent", un tie izmaksāja 2921,80 eiro (bez PVN) no pašvaldības budžeta.

Vairāk informācijas par Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošanas projektu pieejama EK tīmekļa vietnē

I. Slāģis

Eiropa investe lauku apvidos

Share on Facebook Tweet