Dome pieņēmusi lēmumus par novada attīstībai būtisku projektu turpināšanu

.

Domes eka 2018 vasara 1024Carnikavas novada dome 13. jūnija ārkārtas sēdē apstiprināja trīs novada attīstībai būtisku projektu turpināšanu. Pašvaldībā, turpinot infrastruktūras projektu ieviešanu, noslēgusies publiskā iepirkuma piedāvājumu vērtēšana ēkas pārbūvei Siguļos pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” darbības plašināšanai; moduļu tipa izglītības iestādes izbūvei Garajā ielā 20, Carnikavā, lai nodrošinātu Carnikavas pamatskolas darbības nepārtrauktību tās rekonstrukcijas laikā; kā arī infrastruktūras izbūvei Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai.

Bijušās Piejūras internātpamatskolas ēkas pārbūves rezultātā tiks paplašināta PII “Piejūra” ietilpība, nodrošinot kvalitatīvu infrastruktūru 220 novada bērniem pirmsskolas izglītības iegūšanai. Iepirkuma līguma ietvaros paredzēta esošās ēkas pilnīga pārbūve, kas paredz gan inženierkomunikāciju pārbūvi, telpu pārveidošanu, lifta izbūvi, ēdināšanas bloka izveidi, teritorijas labiekārtošanu un automašīnu stāvvietas izveidošanu un citus nepieciešamos būvdarbus. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, pretendents piedāvā iepirkumā iekļautos darbus veikt par 2 587 270,86 eiro (ar PVN).

Gatavojoties Carnikavas pamatskolas pārbūvei, kas iekļaus esošās ēkas pilnīgu pārbūvi un paplašināšanu atbilstoši pieaugošajam izglītojamo skaitam, kā arī jauna ēkas apjoma izbūvi Carnikavas mūzikas un mākslas skolas un Carnikavas bibliotēkas vajadzībām un Carnikavas stadiona rekonstrukciju, nepieciešams risināt skolas darbības nepārtrauktību. Pērn pašvaldība veica skolēnu vecāku aptauju par labākā risinājuma izvēli pagaidu skolas telpu izveidošanai un par atbilstošāko tika noteikts moduļu skolas izveide pašvaldības nekustamajā īpašumā Garajā ielā 20, Carnikavā. Pašvaldība izstrādājusi tehnisko specifikāciju un veikusi publisko iepirkumu apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanai. Iepirkuma specifikācija paredz būvprojekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu, veidojot vismaz 2 500 kvadrātmetru lielas telpas izveidi skolas vajadzībām, kā arī nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi un teritorijas iekārtošanu. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, pretendents piedāvā iepirkumā iekļautos darbus veikt par 3 496 295 eiro (ar PVN). Apvienotais “projektē un būvē” iepirkuma līgums paredz noteikt maksimālo iespējamo projektēšanas un būvniecības cenu, kas var samazināties būvprojekta risinājumu izvēles ietekmē. Ņemot vērā to, ka pēc Carnikavas pamatskolas pārcelšanās uz rekonstruēto ēku moduļu ēka tiks izmantota Sociālā dienesta vajadzībām un tajā tiks izveidots pansionāts, iepriekš minētajā līgumcenā ir iekļauta būvprojekta izstrāde ēkas pielāgošanai sociālajam funkcijām.

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību Carnikavas novadā un veicinātu jaunu darba vietu rašanos, kā arī sniegtu būtisku ieguldījumu Garciema infrastruktūras attīstībai, paredzēts pārbūvēt esošo ceļu no Eimuru ceļa līdz Mežgarciemam vairāk nekā 3 km garumā un gājēju ceļu no Garciema stacijas, kā arī izbūvēt jaunu elektrības, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas infrastruktūru. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, pretendents piedāvā iepirkumā iekļautos darbus veikt par 5 646 263,05 eiro (ar PVN). No šīs summas 2 989 155 eiro sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” ietvaros. Šī projekta ietvaros paredzēts izveidot vairāk nekā 200 darba vietas un radīt iespēju vismaz 11 uzņēmumiem uzsākt vai attīstīt savu darbību. Vienlaikus jāuzsver, ka pašvaldībai bez Eiropas Savienības atbalsta un šī projekta ieviešanas nebūtu iespējas veikt tik būtiskus ieguldījumus Garciema publiskās un vietējiem iedzīvotājiem nepieciešamās infrastruktūras attīstībai, it īpaši uzsākot Garciema ūdens apgādes un kanalizācijas saimniecības centralizēto pakalpojumu attīstību un paplašināšanu.
Share on Facebook Tweet