Novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotā redakcija nodota publiskai apspriešanai

.

Carnikava no lidojuma 800Šī gada 19. jūlijā novada dome pieņēma lēmumu par Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018. – 2028. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no šī gada 4. augusta līdz 1. septembrim.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 17. augustā plkst. 17.30 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (2. stāvs, Nākotnes iela 1, Carnikava).
 
Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem līdz 1.septembrim var iepazīties interneta vidē - izstrādātāja interneta vietnē www.grupa93.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", kā arī ŠEIT:
 

III. Grafiskā daļa
Karte "Funkcionālais zonējums"
Karte "Aizsargjoslas un citi teritorija izmantošanas aprobežojumi"
Karte "Funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi" (konsolidēts)

Tematiskās kartes un shēmas:
Apdzīvoto vietu robežas
Ceļu struktūra
Meliorācijas sistēma un polderi
Spēkā esošie detālplānojumi
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un kultūras pieminekļi
Riska teritorijas

Inženiertehniskās apgādes infrastruktūra:
Ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla objekti
Gāzes apgāde
Elektroapgāde
Maģistrālie sakaru tīkli
Aktīvās atpūtas taku tīkla attīstības priekšlikumi
Ģeodēziskie punkti

IV. Vides pārskats (projekts)

V. Pārskats par teritorijas plānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu
5.1. Pārskata ziņojums par institūciju atzinumiem par teritorijas plānojuma 1.redakciju
5.2. Pārskata ziņojums par sabiedrības viedokļiem par teritorijas plānojuma 1.redakciju
5.3. Apspriešanas sanāksmes protokoli:
 
Ar pilnveidotā teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdruku formātā var iepazīties Carnikavas novada domes (Stacijas iela 5, Carnikava) 1. stāva foajē domes darba laikā.
 
Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi līdz 1. septembrim iesniedzami Carnikavas novada domē darba laikā, nosūtot pa pastu (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163) vai elektroniski uz e-pasta adresi: . Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.
 
Apspriešanas rezultātu izskatīšanas sanāksme notiks šī gada 7. septembrī plkst. 17.30, alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis" (Stacijas iela 5, Carnikava).
 
Papildu informācijai:
- teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs Zintis Varts (tālr. 67993428, 20237346, e-pasts: , pieņemšanas laiks: pirmdien un ceturtdien 8.00 –12.30 un 13.30 –17.30);
- teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA "Grupa93" pārstāve Sarmīte Lesiņa (tālr. 29171134, e-pasts: ).
 
Z.Varts
Share on Facebook Tweet