Paziņojums par ietekmes uz dabas parku „Piejūra" novērtējuma ziņojuma aktuālo versiju

.

Piejuras parks1Publicējam paziņojumu par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju - dabas parku „Piejūra" (Natura 2000) novērtējuma ziņojuma aktuālo versiju.

Paredzētās darbības nosaukums: Darbības plūdu riska novēršanai Carnikavas novadā.

Paredzētās darbības īstenošanas vieta: Carnikavas novads, Carnikavas, Gaujas un Siguļu ciema teritorija.

Pieņemšanas datums par novērtējuma nepieciešamību: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru pieņemts 2011. gada 10. oktobrī. Nosacījumi novērtējuma veikšanai izsniegti 2011. gada 11. novembrī. Sagatavotā novērtējuma ziņojuma nosaukums, sagatavošanas un iesniegšanas datums birojā: novērtējuma ziņojuma aktuālā versija „Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra"" sagatavota 2013. gada martā un iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2013. gada 26. martā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411.

Ierosinātājs: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163; tālrunis 67993814, fakss: 67992326; elektroniskā adrese ; interneta mājas lapas adrese www.carnikava.lv.

Noderīga informācija:
Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra" novērtējuma ziņojums (Pielikumi)

Share on Facebook Tweet