Biedrība „Sernikon” izsludina konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013. gada 2. aprīļa līdz 2. maijam.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums 56 921,64 LVL.

Attīstības stratēģijas darbības teritorija ir Carnikavas novads.

Konkurss izsludināts:

1. rīcība: „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”

Pieejamais finansējums – 30 566,90 LVL

Mērķis: ilgtspējīgi atjaunot un attīstīt teritoriju, kurā veic zivsaimniecības darbības.

Piedāvātie risinājumi: rīcībā tiks atbalstītas aktivitātes dabas objektu sakārtošanā, dabas taku un ainavu taku izveidei, kultūras pieminekļu atjaunošanai, pievadceļu izbūvei un rekonstrukcijai, vides informatīvo obkjektu izvietošanai, pludmales zonas uzlabošanai, kā piemēram, ģērbtuves, teritoriju labiekārtošana (atkritumu punktu un rotaļu laukumu izveide, u.c.), ielu un ceļu zivsaimniecības uzņēmumu attīstībai un to pievilcības un pieejamības paaugstināšanai rekonstrukcija/būvniecība, kā arī ar to saistītās pamatinfrastruktūras izveidošana/atjaunošana un citas aktivitātes.

2.rīcība: „Atbalsts tūrisma un zivsaimniecības attīstībai biedrības „Sernikon” teritorijā”

Pieejamais finansējums – 26 354,74 LVL

Mērķis: atbalstīt ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras attīstību biedrības „Sernikon” teritorijā.

Piedāvātie risinājumi: Rīcībā tiks atbalstīti veloceliņu izbūves aktivitātes, dabas taku izveide, atpūtas vietu ierīkošanas un labiekārtošanas aktivitātes, ūdenstūrisma veicinošas aktivitātes, pakalpojumu dažādošanas aktivitātes, un citas aktivitātes, kas ir saistītas ar zivsaimniecību un tūrismu.

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai kopēji visām rīcībām:

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= „neatbilst”, 0,5= „vāji”, 1= „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

*1. kritērijs tiek vērtēts pēc skalas no 0 līdz 2 („0” – „neatbilst”; „2” –„atbilst”).

Katrā Rīcībā iesniegtie projekta iesniegumi tiks vērtēti pēc sekojošiem kopīgiem kritērijiem:

Nr. p.k.

Atbilstības vērtēšanas kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1.

Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai*

2

Ja kritērijs Nr.1. tiek novērtēts ar „0”, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.

2.

Projekta apraksts pierāda vajadzību veikt pārmaiņas un projekta nepieciešamība ir pamatota ar atbilstošiem radītājiem

2

3.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem

2

4.

Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori

2

5.

Projektam ir plānota atbilstoša plānotās ietekmes un projekta budžeta attiecība

2

6.

Projekts veicina sadarbību starp vairākām pašvaldību teritorijām vai dažādām organizācijām/iestādēm/uzņēmumiem

2

7.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota

2

8.

Projektā tiek plānotas atbilstošas aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

Specifiskie vērtēšanas kritēriji (iespēja saņemt papildus punktus):

9.1.

 

 

9.2.

Projektu konkursa 1. kārtā:

2 punkti – ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts – ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti – ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti.

 

Projektu konkursa nākamajās kārtās tiek summēti iepriekšējās kārtās un esošajā kārtā iesniegtie projekti:

2 punkti – ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts – ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti – ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti.

2

10.

Projekta ietvaros investīcijas tiek ieguldītas publiskajā infrastruktūrā

6

Maksimālais punkti skaits

24

Ja projekts saņem mazāk par 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, tad projekts tiek noraidīts kā neatbilstošs biedrības attīstības stratēģijai.

Papildus kritērijs vienādu punktu gadījumā: projekta ieviesējs iepriekšējos biedrības „Sernikon” izsludinātajos projektu iesniegumu konkursos ieguvis atbalstu 1 projektam – 2 punkti, 2 projektiem – 1 punkts, 3 un vairāk projektiem – 0 punkti.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Carnikavas novada Tūrisma informācijas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV 2163, kā arī biedrības mājas lapā: www.biedribasernikon.lv un LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi papīra formātā jāiesniedz Stacijas ielā 7 (2.stāvā), Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 02.05.2013. plkst.13.00, bet projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, jāiesniedz, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: .

Kontaktinformācija: Publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon” ELFLA administratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, e-pasts: vai biedribas valdes loceklis Edgars Pudzis, tālr. 26458180, e-pasts: .

Vairāk informācijas: http://biedribasernikon.lv/projektu-konkursi

EZivsaimniecibas fonds logo 300 ES lidzfinanse

Share on Facebook Tweet