Pilnveidota kārtība bērnu uzņemšanai pašvaldības bērnudārzā un līdzfinansējuma saņemšanai

.

berns rotala unsplashJaunā redakcijā apstiprināti Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2021/6 “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (noteikumi).

Lai pilnveidotu kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek uzņemti pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (pašvaldības pirmsskola) un nodrošinātu vecākiem iespēju brīvi izvēlēties izglītības iestādi savam bērnam, kā arī, lai precizētu kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas vai saņem bērnu uzraudzības pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja (aukle), 24. februārī domes sēdē jaunā redakcijā tika apstiprināti Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2021/6 “Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (noteikumi).

Galvenās izmaiņas nosaka, ka turpmāk vecākiem būs iespēja brīvi izvēlēties – laist bērnu pašvaldības vai privātajā pirmsskolā, vai izvēlēties aukles pakalpojumus, vienlaikus saņemot pašvaldības līdzfinansējumu.

Noteikumos precizēta kārtība, kādā bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolā. Ja bērna vecāki saņem uzaicinājumu par bērna uzņemšanu pirmsskolā, kuru vecāki pieteikumā nav norādījuši kā prioritāro vai arī gadījumos, ja citu apsvērumu dēļ piedāvātā pirmsskola neder kā potenciālā, vecākiem ir iespēja izvēlēties kādu no alternatīvām – bērns apmeklē piedāvāto pirmsskolu uz laiku, līdz pienāk rinda uz vēlamo pirmsskolu, vai arī atteikties no piedāvātās vietas, saglabājot vietu reģistrā līdz bērnam pienāk rinda uz vēlamo pirmsskolu. Tāpat vecākiem joprojām saglabājas arī iespēja mainīt vēlamo uzņemšanas laiku uz vēlāku.

Ir prioritārā secībā uzskaitīti Latvijas normatīvajos aktos noteiktie gadījumi bērnu uzņemšanai ārpus kārtas. Augstākā prioritāte pienākas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem (deklarēts) bērniem, kuri sasnieguši piecu gadu jeb obligāto izglītības vecumu.

Tai seko deklarētie bērni, kuriem viens no vecākiem ir profesionālā dienesta karavīrs un bērni, kuri uzņemami ārpus kārtas citos LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Izmaiņas pašvaldības atbalsta jeb līdzfinansējuma piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk vecākiem būs iespēja pieteikties līdzfinansējumam par bērnu, kurš apmeklē privāto pirmsskolu vai aukli, arī gadījumos, ja:

- bērns uzsāks apmeklēt privāto pirmsskolu vai aukli pēc uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē saņemšanas;

- vecāki atteiksies no piedāvātās pirmsskolas un gaidīs, kamēr pienāks rinda uz vēlamo pirmsskolu;

- vecāki atteiksies no pašvaldības pirmsskolas, lai apmeklētu privāto pirmsskolu vai aukli.

Saistošie noteikumi stājās spēkā 30. martā.

Share on Facebook Tweet