Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu skolā īsteno vairākus izglītības veicināšanas projektus

.

LEGO Education WeDo 2.0 robotikos konstruktorius 1024x6512020./2021. mācību gadā Carnikavas pamatskolā turpināsies pirms trim gadiem sāktā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta Nr. 8.3.2.2./16.1.001 SAM:8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana. Atbalsta pasākumi projekta ietvaros paredzēti 1.–6. klašu skolēniem.

Saturiski tie ir dažādi mācību un ārpusstundu pasākumi, kas palīdz skolēniem iekļauties mūsdienu mainīgajā pasaulē, kā arī izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas reālās dzīves situācijās. Īstenotās aktivitātes sniedz atbalstu skolēniem mācību procesā, ņemot vērā viņu intereses, spējas, talantus, kā arī grūtības, ko risināt individuālās nodarbībās.

Jaunums šajā mācību gadā ir laboranti/pedagoga palīgi datorikā 1.–4. klašu skolēniem, dabaszinībās 1.–6. klašu skolēniem un dabaszinātnēs 7.–9. klašu skolēniem.

Papildinot ārpusstundu pasākumu piedāvājumu, skolā tiks īstenota jauna interešu izglītības programma – robotika, kas paredzēta 1.–6. klašu skolēniem. Robotikas nodarbībās skolēni reizi nedēļā apgūs zināšanas par tehniku un tās darbības principiem, mācīsies loģiski un radoši domāt, apgūstot programmēšanas pamatprincipus. Tas viss sekmēs, lai bērni bez pieaugušo palīdzības varētu risināt sarežģītus uzdevumus ne tikai nodarbībās, bet arī dzīvē.

Šīs programmas īstenošanai par minētā ESF projekta līdzekļiem skola ir iegādājusies desmit “LEGO Education WeDo 2.0” un 10 “LEGO MINDSTORMS Education EV3” robotu konstruktoru komplektus, kā arī septiņus planšetdatorus. Robotikas pulciņu vadīs Starptautiskās Inovāciju skolas pasniedzējs Dāvis Kundziņš.

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) skola šajā mācību gadā turpinās īstenot ESF projektu Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS”, lai mazinātu to 5.–9. klašu skolēnu skaitu, kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kam ir risks pārtraukt mācības, un sniegtu šiem audzēkņiem personalizētu atbalstu.

Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru skola turpinās realizēt ESF projektu Nr. 8.3.5.0./16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekts ilgst no 2018. gada rudens līdz šā gada beigām. Tā mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuri ir saistīti gan ar pieaugušo darba dzīves iepazīšanu, izglītojamo sevis izpēti, karjeras lēmuma pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, kā arī izglītības iespēju izzināšanu. Projektā ar skolēniem strādā pedagoģe un karjeras konsultante Arnita Kampāne. Projekta ietvaros ir iespējams saņemt finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem un sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

A. Krasta

ESF NAP ieguldijums tava

Share on Facebook Tweet