Aicinām darbā pašvaldības PII “Piejūra” vadītāju

.

Teirdarbs 800Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā Carnikavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” vadītāju. Pieteikumus gaidīsim līdz šī gada 14. septembrim.

Meklējam ambiciozu un mērķtiecīgu cilvēku, kurš ir gatavs jauniem izaicinājumiem, nebaidās no grūtībām un ir orientēts uz rezultātu.

Nepieciešamā kvalifikācija un prasmes:
 • augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks izglītības jomā metodiskajā darbā, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestādes organizatoriskā vai mācību darba plānošana, organizēšana, metodiskais atbalsts);
 • pieredze izglītības iestādes darbības uzsākšanas nodrošināšanā, t.sk., iepirkumu plānošanā un organizēšanā;
 • pieredze Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) jaunā mācību satura aprobācijā pirmsskolā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā.
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.
Vadītājam uzticēsim:
 • izstrādāt un īstenot pirmsskolas attīstības stratēģisko plānu, nodrošinot attīstošu vidi bērniem;
 • radīt labvēlīgu vidi darbinieku un izglītojamo piesaistei, inovatīvai darbībai un sadarbībai;
 • nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
 • pārstāvēt iestādes intereses.
Mēs piedāvājam:
 • dinamisku un atbildīgu iestādes vadītāja darbu Carnikavā;
 • iespēju izveidot inovatīvu pirmsskolas izglītības iestādes vidi un profesionālu komandu;
 • atalgojumu 1700 eiro mēnesī;
 • sociālās garantijas (t.sk. veselības apdrošināšana) un tehnisko nodrošinājumu.
Papildu informācija
Konkursa nolikums ŠEIT
Aizpildītu Pieteikuma anketu un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt uz e-pasta adresi ar norādi “Carnikavas novada pašvaldības PII “Piejūra” vadītājs” līdz 2020. gada 14. septembrim. Tālr. uzziņām: 29389606.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību: .

Share on Facebook Tweet