Uzsākta aktivitāte skolēnu izaugsmes veicināšanai

.

Internatpamatskola eka 800Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados" ietvaros tiek uzsākta 7. aktivitātes īstenošana. 

Aktivitātes mērķis ir palīdzēt jaunietim attīstīt prasmes, kuras svarīgas, veidojot profesionālo karjeru – mērķu izvirzīšana, plānošana, resursu apzināšana un izvērtēšana, grūtību pārvarēšana. Nodarbību gaitā paredzēts palīdzēt jaunietim apzināt viņa intereses, kādas ir profesionālās realizācijas iespējas šajās interešu jomās, kā arī izveidot rīcības plānu, lai sasniegtu savus karjeras mērķus attiecīgajā profesionālajā jomā.

Nodarbības notiks Carnikavas pamatskolā, Piejūras internātpamatskolā, Saulkrastu vidusskolā un Zvejniekciema vidusskolā, kopā apmācot 30 skolēnus. Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolās mērķauditorija ir vidusskolēni, savukārt Carnikavas pamatskolā un internātskolā – pamatskolas vecāko klašu skolēni.

Šo projektu īsteno Carnikava novada pašvaldība sadarbībā ar Saulkrastu novada pašvaldību un biedrību „Cita Skola". Projekta kopējais finansējums ir 110 771 Ls, kuru pilnā apjomā finansē ESF. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada 1.janvāra – 2013.gada 31.decembrim.

Informācija par nodarbību saturu
1. Ievadnodarbība
Iepazīšanās; dalībnieku iepazīstināšana ar plānotajām aktivitātēm, nodarbību mērķi; dalībniekiem aktuālo jautājumu apzināšana; ievads karjeras izvēles veikšanas pamatnosacījumos; mājasdarbs – veikt Interešu testu NVA mājaslapas karjeras jautājumu sadaļā.

2. Individuālās vajadzības un intereses
Dalībnieku mājasdarbu apzināšana, diskusija par paveikto, precizējumi; teorētiskā daļa – cilvēku vajadzības; kādas tās ir, kā tās attīstās; citu cilvēku, sabiedrības ietekme uz mūsu interesēm; savu interešu apzināšana, sasaiste ar profesionālo realizāciju; mājasdarbs – veikt profesiju un studiju iespēju izpēti attiecīgi savām interešu jomām, izmantojot interneta resursus (www.nva.lv; www.prakse.lv).

3. Mērķi un prioritātes
Dalībnieku mājasdarbu apzināšana, diskusija par paveikto, precizējumi; interešu strukturēšana – profesionālā realizācija, hobiji; SMART plānošanas principi – ka tiek definēti mērķi, apzinātas prioritātes; mājasdarbs – savu sapņu, nākotnes ieceru izvērtēšana pēc SMART principa.

4. Plānošana ilgākam un īsākam laika posmam
Dalībnieku mājasdarbu apzināšana, diskusija par paveikto, precizējumi; laika termiņu nozīme plānošanā – īstermiņa un ilgtermiņa mērķi; rīcības plāna veidošana; produktīvas plānošanas nosacījumi – psiholoģiskie, motivācijas aspekti; mājasdarbs – darbs pie savu dzīves mērķu/izaicinājumu apzināšanas.

5. Izaicinājumi mērķu sasniegšanai (ierobežojumi, konflikti, frustrācija)
Dalībnieku mājasdarbu apzināšana, diskusija par paveikto, precizējumi; riski un iespējas piedzīvojot neplānotus pavērsienus ceļā uz mērķiem; konstruktīva pieeja, saskaroties ar grūtībām; palīdzības iespējas kritiskās situācijās, krīzē; mājasdarbs – savas personības resursu apzināšana un aktualizēšana pozitīvas attieksmes veidošanā.

6. Apsvērumi mērķu korekcijai (ētiskie, resursu un personības integritātes)
Dalībnieku mājasdarbu apzināšana, diskusija par paveikto, precizējumi; nodarbību gaitā izvirzīto mērķu izvērtēšana un korekcija; savu resursu apzināšana; mājasdarbs – nodarbību gaitā paveiktā darba izvērtējums.

7. Noslēguma nodarbība – aktivitātes novērtējums
Dalībnieku mājasdarbu apzināšana, diskusija par paveikto darbu; aktivitātes gaitā radušos jautājumu, atziņu pārrunāšana; atgriezeniskā saite (aktivitātes novērtējums).

A.Sviklis

ESF visi logo

Share on Facebook Tweet