Jauni mūzikas instrumenti skolēniem

.

muzikas instrumenti 800Jau 30 gadus Carnikavā ar labiem panākumiem darbojas Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas filiāle. Šobrīd tajā sekmīgi darbojas 72 mūsu novada bērni, apgūstot gan mūziku, gan mākslu.

Kopš Mūzikas un mākslas skola ir atradusi sev mājvietu pašvaldības iegādātajā ēkā Carnikavā, Jūras ielā 4, tiek domāts kā uzlabot profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti un paplašināt specialitāšu piedāvājumu.

Līdz šim audzēkņiem tika nodrošināta iespēja apgūt klavieru, čella un ģitāras specialitāti, bet, piemēram, saksofona, trompetes un vijoles spēli instrumentu trūkuma dēļ apgūt nav iespējams. Šobrīd filiālē esošie instrumenti (īpaši klavieres) ir novecojuši un tos nav iespējams atjaunot atbilstošā kvalitātē. Lai šo situāciju uzlabotu un nodrošinātu novada bērniem iespēju apgūt nepieciešamās prasmes, izmantojot kvalitatīvus instrumentus, Carnikavas novada dome nolēma atbalstīt Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto projektu „Mūzikas un mākslas izglītībai nepieciešamā aprīkojuma uzlabošana" un piedalīties PPP biedrības „Sernikon" izsludinātajā projektu konkursā.

Projekta pieteikums ir apstiprināts, un tas jāīsteno līdz 2013. gada decembrim. Īstenojot šo projektu, tiks iegādāti jauni instrumenti – tādi kā saksofons, trompete, vijole, flauta, ģitāra, pianīns un kabineta flīģelis. Projekta mērķis ir sekmēt pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību vietējiem iedzīvotājiem, iegādājoties mūzikas inventāru mūzikas un mākslas izglītības pakalpojumu sniegšanai. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas novada jaunieši un bērni, kas apgūst mākslas un mūzikas zināšanas, kā arī pirmskolas iestādes „Riekstiņš" un Carnikavas pamatskolas audzēkņi. Projekta kopējās izmaksas ir 11 181,11 LVL, no kuriem 8 316,53 LVL ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, pašvaldības līdzfinansējums ir 2 864,58 LVL.

ES ELFLA


I.Kīna

Share on Facebook Tweet