Jaunajiem vecākiem – kā veidojas rinda uz bērnudārzu un kā saņemt līdzfinansējumu?

.

Bernudarzs pagalms 800 1Novada domē ik pa laikam vēršas vecāki, kuri vēlas uzzināt par iespēju saviem bērniem apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Riekstiņš". 
 
Kā zināms, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība tiek nodrošināta visiem mūsu novadā deklarētajiem bērniem, tomēr visiem mazajiem novadniekiem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem šobrīd vietu „Riekstiņā" nodrošināt nevaram.
 
Salīdzinot reģistrācijas datus bērniem, kas dzimuši laikā no 2009. – 2013. gadam, redzams, ka ik gadu bērnu rindā uz iestādi „Riekstiņš" tika reģistrēti vidēji 54 mazuļi. Tomēr šī rinda nemitīgi tiek papildināta ar jauniem bērniem, kuri kopā ar ģimeni pārceļas dzīvot uz Carnikavas novadu un te deklarē savu dzīvesvietu. Tas ir par iemeslu tam, kādēļ bērnu skaits minētajā laika posmā dzimušo bērnu rindā palielinās vidēji par 30 – 100%, un pašvaldības pienākums ir nodrošināt, lai visi bērni apgūtu pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vai pēc vecāku izvēles kādā privātā iestādē, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas.
 
Novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus „Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju", kur noteikts, pēc kādiem principiem tiek sniegts atbalsts mūsu novadā deklarētajiem bērniem, kuri pakalpojumu saņem privātajā izglītības iestādē.
 
2014. gadā pašvaldības līdzfinansējums viena bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā pirmskolā ir EUR 167,90 mēnesī – tieši tādas ir viena audzēkņa izmaksas pašvaldības bērnudārzā „Riekstiņš".
 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 2014. un 2015. gadā papildus pašvaldības atbalstam tiek noteikts arī valsts atbalsts. Tā apmērs par vienu bērnu tiek noteikts līdz EUR 142 mēnesī, ievērojot nosacījumu, ka valsts un pašvaldības atbalsta kopējais apjoms vienam bērnam nepārsniedz EUR 228, ja mazā atvase apmeklē Rīgas plānošanas reģionā esošu privāto izglītības iestādi un EUR 185 – ja privātais bērnudārzs atrodas ārpus šī reģiona. Tas nozīmē, ka valsts atbalsts Carnikavas novadā deklarēta bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvei ir EUR 60,10. Piemēram, ja privātā bērnudārzā ar viena audzēkņa izglītošanu saistītās izmaksas ir EUR 250 mēnesī, bērna vecākam būs jāsedz starpība (tā veidojas pēc aprēķina: 250 –167,90 – 60,10 = EUR 22). Ēdināšanas izdevumus gan pašvaldības, gan privātajā bērnudārzā sedz bērna vecāki.
 
Lai saņemtu līdzfinansējumu, bērnam un vienam no vecākiem ir jābūt deklarētiem Carnikavas novadā , un bērnam jābūt arī reģistrētam rindā uz pašvaldības bērnudārzu „Riekstiņš". Bērna vecākam domes Klientu apkalpošanas centrā (KAC), Stacijas ielā 5 ir jāiesniedz iesniegums, kurā norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods un tas, kādā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu, kā arī jānodrošina līguma kopija ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi (uzrādot oriģinālu).
 
Šobrīd pašvaldība ir noslēgusi līgumus par līdzfinansējumu ar 10 privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm („Laiva", „Patnis", „Laumiņas rezidence", „Langstiņi", „Pasaku valstība", „Zemenīte ABC", „Rīgele", „Lāsīte", „Mans lācis" un „Pētnieku darbnīca"), taču to skaits var pieaugt, ja bērna vecāki būs izvēlējušies kādu citu privāto bērnudārzu.
 
Savukārt, ja bērna vecāki ir izvēlējušies aukles pakalpojumus, tad, lai saņemtu valsts atbalstu EUR 142 apmērā, auklei jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, bet bērna vecākam KAC jāiesniedz iesniegums un līguma kopija.
 
Ināra Briede
Share on Facebook Tweet