Sabiedriskā apspriešana par ietekmes uz vidi novērtējumu pulcē vairākus desmitus iedzīvotāju

.

Dambis apspriesana7. janvārī Carnikavā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumu. Šī sanāksme pulcēja vairākus desmitus interesentu. 

 

Paredzētās darbības nosaukums: Darbības plūdu riska novēršanai Carnikavas novadā

Paredzētās darbības vieta: Carnikavas novads, Carnikavas, Gaujas un Siguļu ciema teritorija

Ierosinātājs: Carnikavas novada dome reģ., Nr. 90000028989

Novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2013.gada 17.janvārim.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar novērtējuma ziņojumu jebkurš interesents var iepazīties Carnikavas novada Būvvaldē apmeklētāju pieņemšanas laikā vai arī citā laikā, to iepriekš precizējot pa tālr. 67993428.

Ar ziņojumu ir iespējams iepazīties arī internetā: Plūdu riska novēršanas būvju Carnikavas novadā ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku „Piejūra" novērtējuma ziņojums.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var iesniegt ierosinātājam (Carnikavas novada domei) un Vides pārraudzības valsts birojam līdz 2013.gada 17.janvārim.

- Carnikavas novada dome (Stacijas ielā 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163, interneta mājas lapas adrese www.carnikava.lv),

- Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv)

Pašlaik notiek arī tehnisko projektu izstrāde gan rekonstrukcijas būvēm, gan arī jaunveidojamām būvēm. Par to tehniskajiem parametriem (augstumiem, garumiem, u.c.) informāciju var iegūt, sazinoties ar aģentūras „Carnikavas komunālserviss" polderu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju I.Slāģi (tālr. 29372825, e-pasts: ), Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Tuvāko mēnešu laikā notiks ziņojuma prezentācija par jaunbūvējamo hidrotehnisko būvju projekta skiču stadiju, par kuras norises laiku un vietu tiks ziņots atsevišķi.

Elektroniski iespējams iepazīties ar:
Sabiedriskās apspriešanas protokolu
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku sarakstu

FOTOGALERIJA

Share on Facebook Tweet