Carnikavieši Spānijā paplašina pašvaldības sadarbības iespējas

.

Spanija vizite 800Septembra beigās Carnikavas novada domes pārstāvji viesojās Pajares de Adaja pilsētā, Spānijā, lai piedalītos Eiropas Komisijas programmas „Eiropa Pilsoņiem" projekta „E-Guess" noslēguma sanāksmē.
 
Šī projekta mērķis bija informēt sabiedrību par stratēģiju „Eiropa 2020", tajā iekļautajām prioritātēm ilgtspējīgai izaugsmei, kā arī nodrošināt pieredzes apmaiņu starp projekta dalībvalstīm par jauniešu, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku nodarbinātības un arī brīvā laika pavadīšanas iespējām, bezdarba jautājumu risināšanu u.c.
Viens no galvenajiem šī projekta mērķiem bija arī pašvaldību sadarbības tīkla veidošana kopīgai dalībai Eiropas Savienības programmu finansēto projektu ietvaros.
 
Tikšanās laikā Spānijā visi iesaistītie projekta partneri izvērtēja kopīgi paveikto, kā arī parakstīja nodomu protokolu par turpmāko sadarbību Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu finansēto projektu ietvaros.
 
Vienosanas parakstisana 800
 
Sanāksmes laikā tika apkopoti galvenie projekta ieguvumi, un visi tā partneri uzsvēra, ka ļoti nozīmīga ir bijusi iespēja ES dalībvalstu pilsoņiem daudz detalizētāk izprast valstu ieguvumus un radušās iespējas iedzīvotājiem pēc pievienošanās ES. Pateicoties „E-Guess" projektam ir izveidota lieliska sadarbības platforma un pašvaldību sadarbības tīkls efektīvai Eiropas Savienības projektu īstenošanai.
 
Vairumam projektā iesaistīto pašvaldību ir līdzīgas ekonomiskās krīzes radītās sociālās problēmas, aktuāli ir jautājumi par jauniešu nodarbinātību un senioru aktīvāku iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē, vietējās uzņēmējdarbības popularizēšanu u.c.
 
Pasākumā piedalījās arī Eiropas Komisijas pārstāvis Luigi Saia, kurš augstu novērtēja vairāku ES dalībvalstu kopīgā projekta ietvaros paveikto darbu un pauda cerību, ka iesaistīto pašvaldību sadarbība turpināsies un kļūs aizvien ciešāka.
 
Ar projekta pārstāvjiem tika apspriestas arī iespējas veidot mazāka mēroga divpusējus vai trīspusējus projektus. Piemēram, Bulgārijas, Grieķijas, Horvātijas un arī Rumānijas pašvaldību pārstāvji izrādīja gatavību dalīties pieredzē attiecībā uz dabas parku uzturēšanas un tūrisma veicināšanas jomām, kā arī sadarboties kultūras tradīciju popularizēšanas jautājumos.
 
Carnikavas novada pašvaldībai būtu svarīgi izmantot „E-Guess", kā arī citu starptautisku projektu ietvaros izveidojušos pašvaldību un organizāciju sadarbības tīklu, lai, īstenojot dažādus projektus, būtu daudz plašākas iespējas aptvert lielāku skaitu problēmjautājumu, kas skar tieši Carnikavas novada pašvaldības iedzīvotāju, uzņēmēju un tūristu vajadzības.
 
Kopumā projekta „E-Guess" ietvaros pēdējo gadu laikā pieredzes apmaiņā uz sadarbības partneru dalībvalstīm devušies dažādi Carnikavas pašvaldības iestāžu darbinieki un novada iedzīvotāji.
Share on Facebook Tweet