Deputāti atbalsta dambja D4 būvniecību

.

Dambis traktors 80018. septembrī notika domes sēde, kurā deputāti nolēma atbalstīt projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” tālāku attīstību.
 
Domes sēdē piedalījās ne tikai visi novada domes deputāti un vairāki projekta īstenošanā iesaistītie speciālisti, bet arī novada (Siguļu ciema) iedzīvotāji – Jānis Šmatovs, Mārtiņš Jerums, Vasīlijs Maļinovskis, Jūlija Bērziņa un Ervīns Gailis.
 
Minētajā domes sēdē deputāti, atklāti balsojot „par” 10 balsīm (D.Jurēvica, E.Burģelis, E.Bogdanovs, G.Kozlovska, D.Kalnbērziņa, E.Odziņa, R.Raimo, P.Špakovs, I.Tjarve, R.Laveiķis) un „atturas” 5 balsīm (K.Bergmanis, A.Deniņa, I.Krastiņš, E.Sliede, I.Vilka), nolēma atļaut uzsākt ietekmes uz vidi novērtēšanas ziņojumā, ko izstrādāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, paredzēto darbību. Par šo ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojs 09.08.2013. ir izsniedzis atzinumu, kurā cita starpā ir norādīts, ka, vērtējot ziņojumā sniegto informāciju, netiek prognozēta tieša būtiska negatīva ietekme uz Natura 2000 teritoriju – dabas parku “Piejūra”.
 
Pirms 18.09.2013. domes sēdes jautājums par plūdu risku samazināšanas projekta darbības akceptēšanu tika izskatīts arī komitejās, kur tas izraisīja aktīvas un emocionālas diskusijas, klātienē uzklausot arī Siguļu iedzīvotāju pārstāvja Jāņa Šmatova viedokli, kurš aicināja deputātus atbalstīt dambja būvniecību.
 
Diskusiju pamatā, kas lielākoties saistīts ar jaunā D-4 dambja izbūvi, bija vairāki faktori. Viens no tiem – Vides konsultatīvās padomes vēstule, kurā izteikts kategorisks iebildums pret plānotā jaunbūvējamā Siguļu aizsargdambja D-4 pašlaik piedāvāto novietojumu gar Gaujas krastu, jo tas visā garumā šķērsotu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamus biotopus un tiktu iedambēta pašlaik neapbūvēta paliene. Vides konsultatīvās padomes ieskatā šajā gadījumā videi nodarītos zaudējumus un radītos riskus, kas norādīti ziņojumā un atzinumā, nekādi neattaisno pašvaldības minētais papildus laika patēriņš un izmaksas, kas būtu nepieciešams dambja projektēšanai gar esošās apbūves malu.
 
Domē ir arī saņemta Siguļu iedzīvotāja Daiņa Uzuliņa vēstule, kurā izteikts lūgums apturēt projekta virzību.
 
Iespēja iepazīties ar D.Uzuliņa vēstuli: ŠEIT.
 
Tāpat domē ir saņemta Siguļu iedzīvotājas Jūlijas Bērziņas vēstule, kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par dambja būvniecību, cita starpā uzsverot, ka tas dos lielu pienesumu Siguļu ciema iedzīvotāju labklājības, sakārtotu un prognozējamu vides apstākļu nodrošināšanā
 
Iespēja iepazīties ar J.Bērziņas vēstuli: ŠEIT
 
Minēto D-4 dambi (Gaujas labajā krastā sākas pie Tallinas šosejas un beidzas pie Dzirnupes kanāla) ir nepieciešams izbūvēt vairāku kilometru garumā, lai plūdu risku samazinātu Siguļu ciema teritorijā.
 
Ar informāciju par pasākumiem, kas ir jāveic, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, var iepazīties SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ziņojumā, Vides pārraudzības valsts biroja 09.08.2013. atzinumā, Vides konsultatīvās padomes vēstulē, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes ziņojumā par ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 dabas parku „Piejūra" novērtējumu.
 
Jāatgādina, ka darbu pie projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” novada dome uzsāka 2011.gadā, lai samazinātu plūdu nelabvēlīgo ietekmi uz Carnikavas novada iedzīvotāju veselību, īpašumu un saimniecisko darbību, kā arī ar apbūves teritorijas applūšanu saistīto vides piesārņojumu. Projekta ietvaros tiek rekonstruētas esošās pretplūdu inženierbūves Gaujas kreisajā krastā, kā arī plānotas jaunas inženierbūves Gaujas labā krasta iedzīvotāju aizsardzībai. Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 1.jūnijam, un tā izmaksas – 3 074 180 LVL – pilnībā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Īstenojot šo projektu, tiks samazināti plūdu draudi 304 ha lielā blīvi apdzīvotā teritorijā, no applūšanas riska pasargājot aptuveni 5140 iedzīvotāju, kā arī tiks panākts, ka teritorija applūst ne biežāk kā vienu reizi 100 gados.
 
Noderīga informācija:
 
 
 
 
 
 
 
LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks U.Bethers: skaidrojums par Gaujas lejteces plūdu riska matemātiskās modelēšanas atskaiti
 
 
Share on Facebook Tweet