Sludinājums par nekustamā īpašuma nomu Jauniešu centra vajadzībām

.

Dome ziema1 800Sludinājums nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu piedāvājumu atlasi Carnikavas novada pašvaldības funkciju īstenošanai – Carnikavas novada Jauniešu centra darbības nodrošināšanai.
 
Nomnieks: Carnikavas novada dome
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.: 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: +371 67993814
E-pasta adrese:
Kontaktpersona: Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Laura Andrijonoka, tālr. 28335059; e-pasts: (jautājumos par nomas objektu); Diāna Čūriška, tālr. 67993388; e-pasts: (jautājumos par piedāvājumu atlases norisi).

Nomas objekts: nekustamā īpašuma/telpu noma Carnikavas novada Jauniešu centra darbības nodrošināšanai, darba ar jaunatni īstenošanai.
Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta (administratīvā teritorija), nekustamā īpašuma atrašanās vietas apraksts un tās shematisks attēlojums kartē: Carnikavas novada administratīvā teritorija, vēlams Carnikavas ciema centrā (iespējami tuvu Carnikavas novada pamatskolas ēkai Nākotnes ielā 1, Carnikavā, Carnikavas novadā un dzelzceļa stacijai “Carnikava”), ar labām piekļūšanas iespējām, auto novietošanas iespējām.
Nomas objekta lietošanas mērķi: Carnikavas novada Jauniešu centra darbības nodrošināšanai, darba ar jaunatni īstenošanai.
Paredzamais nomas līguma termiņš: nomas līgumu paredzēts slēgt uz 3 gadiem.
Nepieciešamā platība (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām): kopējā nepieciešamā telpu platība ir ne mazāka par 100 m2.
Vēlamais nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis: nekustamā īpašuma/telpu tehniskajam stāvoklim ir jābūt labam (pieļaujami nelieli ieguldījumi, t.sk. kosmētiskais remonts), līguma darbības laikā nevar tik veikti kapitālie remonti, aprīkotam ar elektrības pieslēgumu, signalizāciju, iespēja pieslēgties centrālajai apkurei, ievērotām ugunsdrošības prasībām, interneta pieslēgumu vai iespēju ierīkot interneta pieslēgumu, ar vismaz vienu tualeti, iespēja pieslēgties centrālajai kanalizācijas sistēmai, atsevišķa vai pilnībā nošķiramas no citu nomnieku telpām telpas, kurās būtu iespējams nodrošināt iespēju nepieļaut nepiederošu personu atrašanos telpās.
Citas prasības, tai skaitā specifiskās prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma): noteiktas Carnikavas novada domes 25.11.2020. noteikumos "Nomas objekta - nekustamā īpašuma/telpu Carnikavas novada Jauniešu centra darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi” Nr. INA/2020/42”

Piedāvājumu iesniegšana: 
Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņš, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas Carnikavas novada domes tīmekļvietnē www.carnikava.lv: līdz 11.01.2021. plkst. 16.30
Informatīva atsauce uz normatīvajiem aktiem: vēlamā nomas objekta piedāvājumu atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.
Nomas piedāvājuma iesniegšanas vieta: Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs - Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163.
Share on Facebook Tweet