Pašvaldība izsola nomas tiesības īpašumam pie Gaujas sabiedriskās ēdināšanas iestādes izveidei

.

Izsole1Pēdējo gadu laikā Carnikavā tapuši vairāki jauni infrastruktūras objekti – Carnikavas promenāde uz jūru, dambja promenāde, gājēju tiltiņš pār Vecgauju ērtai nokļūšanai uz Novadpētniecības centru, kurš ir paplašināts ar jaunām būvēm. Tas viss īpaši vasaras sezonā piesaista arvien vairāk apmeklētāju – gan novadnieku, gan novada viesu. 
 
Taču šajā apkaimē nav nevienas sabiedriskās ēdināšanas vai tirdzniecības vietas, kur būtu iespējams paēst, iegādāties atspirdzinošos dzērienus, uzkodas. Carnikavas novadā pēdējo gadu laikā arī ievērojami pieaudzis iedzīvotāju skaits, tāpēc pašvaldība ir ieinteresēta veicināt pakalpojumu klāsta paplašināšanu un dažādošanu, un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstību, zivsaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu paredz Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam rīcības plāns 2019.–2021. gadam.

Vienlaikus svarīgs mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar novada tradicionālo kultūras mantojumu – zivju ēdieniem, kā arī sekmēt novada viesu pavadītā laika un tēriņu novadā palielināšanu. Tāpēc, lai veicinātu ēdināšanas pakalpojumu attīstību, šā gada 23. septembrī Carnikavas novada dome lēma uz deviņiem gadiem nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai.

Informācija par nomas objektu - nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstoša zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001 8001) 800 m2 platībā un palīgēka-noliktava (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platības: telpa Nr. 1 priekštelpa - 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa - 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmā (1. pielikums) norādītajam.

Nomas objekta iznomāšanas termiņš – 9 (deviņi) gadi, skaitot no nomas līguma noslēgšanas dienas.

Iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana, paredzot nomniekam pienākumu nomas objektā sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vasaras sezonā (katru nomas līguma darbības gadu no 1. maija līdz 30. septembrim).

Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei  – šā gada 2. novembris līdz plkst. 17.00. Izsoles norise - šā gada 4. novembrī plkst. 10.00

Nomas objekta apskates laiks - šā gada 20. oktobris. 

Pieteikums
Nomas objekta novietojuma shēma
Par nomas objektu publicējamā informācija
Nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība
Nomas līguma projekts
Kritēriji

Godātie predendenti, Carnikavas novada pašvaldība, nododot nomā zemesgabalu novadnieku un viesu iecienītā atpūtas vietā pašā Gaujas krastā, aicina radīt jaunu ēdināšanas vietu Carnikavā pie Gaujas upes - vasaras sezonā no maija sākuma līdz septembra beigām, piedāvājumā ietverot arī zivju ēdienus!

Vietas un apstākļu papildu raksturojums prezentācijā ŠEIT.

Share on Facebook Tweet