Dome lemj nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Šā gada 23. septembrī Carnikavas novada dome lēma uz deviņiem gadiem nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē šā gada 4. novembrī.
 
Informācija par nomas objektu - nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstoša zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001 8001) 800 m2 platībā un palīgēka-noliktava (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platības: telpa Nr. 1 priekštelpa - 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa - 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), atbilstoši nomas objekta novietojuma shēmā (1. pielikums) norādītajam.

Nomas objekta iznomāšanas termiņš – 9 (deviņi) gadi, skaitot no nomas līguma noslēgšanas dienas. Nomas līgums var tikt pagarināts līdz 30 gadiem (ieskaitot iepriekšējos 9 gadus), ja nomnieks godprātīgi pildījis savas līgumā noteiktās saistības un pienākumus.

Iznomāšanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšana, paredzot nomniekam pienākumu nomas objektā sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vasaras sezonā (katru nomas līguma darbības gadu no 1. maija līdz 30. septembrim).

Pieteikšanās termiņš nomas tiesību izsolei  – šā gada 2. novembris līdz plkst. 17.00. Izsoles norise - šā gada 4. novembrī plkst. 10.00

Nomas objekta apskates laiks - šā gada 20. oktobris.

Pieteikums
Nomas objekta novietojuma shēma
Par nomas objektu publicējamā informācija
Nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība
Nomas līguma projekts
Kritēriji

Share on Facebook Tweet