Izsole nomas objektam Lilastē – Ziemeļu ielā 28 būs 12.aprīlī

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmumu (protokols Nr. 5, 24.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" nodots iznomāšanai tiek pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.

Nomas objekts: pagraba - bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļa 248,3 m2 platībā (terase 150 m2 platībā, pagraba nedzīvojamās iekštelpas 88,3 m2 platībā); asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļa 10 m2 platībā.

Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs mēnesī – Ls 100,94 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Nomas objekta izsole notiks 12.04.2013. plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē - Sociālā dienesta alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis" telpās.

Informācija par nomas objektu un tā izsoli:
Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmums
1.pielikums – Nomas objekta novietojuma shēma
2.pielikums – Par nomas objektu publicējamā informācija
3.pielikums – Nomas objekta mutiskas izsoles norises kārtība
4.pielikums – Nomas līguma projekts

Share on Facebook Tweet