Iedzīvotāji aicināti pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

.

udensKalngales un Carnikavas iedzīvotāji, pie kuru mājsaimniecībām ir veikti ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ir aicināti pieslēgties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
 
Kā jau ziņots, Carnikavas un Kalngales iedzīvotāju dzīves kvalitātes līmeņa paaugstināšanai un Carnikavas novada ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidošanai novada dome un pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" veica vērienīgus ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas darbus, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu laika posmā no 2008. – 2013. gadam.
 
Paveiktie darbi sniedz iedzīvotājiem iespēju izmantot gan tīru dzeramo ūdeni, gan centralizētās kanalizācijas priekšrocības. Pieslēdzoties centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, iedzīvotāji varēs uzlabot savas ģimenes dzīves kvalitāti un paaugstināt sava nekustamā īpašuma vērtību, samazināt savas mājsaimniecības izmaksas, kā arī saudzēt apkārtējo vidi.
 
Kā pieslēgties jaunajam ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam?
 
Lai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs) pievienotu objektu Carnikavas un Kalngales ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:
1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un izstrāde
Tehnisko noteikumu pieprasījumi klātienē iesniedzami pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" (Stacijas ielā 7, Carnikavā), pievienojot šādus dokumentus:
- fiziskas vai juridiskas personas Tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegumu (WORD  PDF)
- zemes īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu – zemesgrāmatu aktu (kopija);
- zemes gabala robežu plānu (kopija);
Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 10 darba dienu laikā. Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Tālr. uzziņām 67993705 vai 67993391.
 
2. Tehniskās shēmas izstrāde
Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas izstrādi.
 
3. Tehniskās shēmas saskaņošana
Projektētājs izstrādāto tehnisko shēmu noteiktajā kārtībā bez maksas saskaņo ar aģentūru „Carnikavas Komunālserviss".
 
4. Tehniskās shēmas iesniegšana būvvaldē
Izstrādāto tehnisko shēmu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz saskaņošanai būvvaldē.
 
5. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei
Būvvalde izskata izstrādāto tehnisko shēmu un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu. Pakalpojums ir bezmaksas.
 
6. Inženiertehnisko tīklu nodošana ekspluatācijā
Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams inženierkomunikāciju īpašnieka – aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. Tālr. uzziņām 67993391. Pakalpojums ir bezmaksas.
 
7. Līguma noslēgšana ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas jāgriežas pie aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" speciālistiem, lai atbilstoši noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu. Tālr. uzziņām 67992885.
 
Noderīga informācija:
 
Foto: Waterweb.org 
 
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss"
Share on Facebook Tweet