Līdz 2. augustam var piereģistrēties trīs zemesgabalu Mežgarciemā izsolei

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod trīs nekustamos īpašumus: Sintēzes ielā 3, 5 un 7, Mežgarciemā. Reģistrēšanās izsolei - līdz 2019. gada 2. augustam, izsole notiks - 2019. gada 12. augustā.
 
Informācija par izsolāmajiem zemesgabaliem:
- Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1604, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 0,8265 ha platībā.
Zemes robežu plāns - ŠEIT. Izsoles noteikumi - ŠEIT.
Sludinājums par izsoli TE.
- Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1473, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, 0,9105 ha platībā un trīs ēkas.
Zemes robežu plāns - ŠEIT. Izsoles noteikumi - ŠEIT.
Sludinājums par izsoli TE.
- Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1603, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, 0,7001 ha platībā.
Zemes robežu plāns - ŠEIT. Izsoles noteikumi - ŠEIT.
Sludinājums par izsoli TE.
 
Visu trīs zemesgabalu izsole notiks notiks 2019. gada 12. augustā Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās):
- par Sintēzes ielu 3 plkst. 10.00 (nosacītā cena - 25000 eiro; nodrošinājums 2500).
- par Sintēzes ielu 5 plkst. 12.00 (nosacītā cena - 33000 eiro; nodrošinājums 3300 eiro).
- par Sintēzes ielu 7 plkst. 14.00 (nosacītā cena - 21000 eiro; nodrošinājums 2100 eiro).

Informācija par izsoli
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 2. augusta plkst. 14.30 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, tā darba laikā (P, C 08.00–17.30; O,T 08.00–16.30; P 8.00–14.30).
 
Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2019. gada 26. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 11.30.
 
Izsoles reģistrācijas maksa 150 eiro pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas par nosolīto mantu sludinājumā norādītajā kontā jāiemaksā avanss desmit procentu apmērā no nosolītās augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa jāsamaksā piecu gadu laikā no izsoles dienas piecos vienādos maksājumos. Par atlikto maksājumu jāmaksā seši procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Mantas nosolītājam ir tiesības samaksāt par nosolīto īpašumu pirms termiņa. Gadījumā, kad nav veikta pirkuma maksas samaksa pilnā apmērā, vienlaikus ar īpašuma tiesību uz nosolīto īpašumu zemesgrāmatā nostiprināma ķīlas tiesība par labu Carnikavas novada pašvaldībai.
 
Izsolāmās mantas turpmākie izmantošanas nosacījumi ir izlasāmi publicētajos sludinājumos - sadaļā Pašvaldība - Izsoles.
 
Tālr. informācijai 67993388, 29160310.
Share on Facebook Tweet