Sāk vēsturiskā Carnikavas parka ieejas projektēšanu

.

parka ieeja jaunaLai izveidotu pievilcīgu, gājējiem drošu un vēsturiskajam Carnikavas muižas parkam atbilstošu ieejas mezglu, uzsākta Carnikavas parka ieejas un tai piegulošā Jūras ielas posma labiekārtošanas projektēšana.

Projektēšanu veic SIA “Landshape”, kas kopš 2011. gada nodarbojās ar dažāda mēroga publisku objektu teritoriju projektēšanu un pašvaldību mēroga plānošanas stratēģiju un plānu izstrādi publiskajam ārtelpas labiekārtojumam un apstādījumiem.

Projektētājiem jāizstrādā būvniecības ieceres dokumenti un būvdarbu iepirkumam nepieciešamās specifikācijas gan parka ieejas mezgla labiekārtojumam, gan pie parka ieejas esošās ēkas fasādes atjaunošanai.

Šobrīd norit tā sauktā pirmsprojektēšanas stadija, kad uzņēmuma un pašvaldības speciālisti meklē labākos risinājumus Jūras ielas seguma izvēlei un auto stāvlaukuma atjaunošanai posmā no parka ieejas līdz Nākotnes ielai, kā arī tiek meklēti risinājumi tālākai parka celiņu tīkla, apstādījumu un parka ieejas mezgla veidošanai. Pēc šī projektēšanas darbu posma izvēlētais risinājums skiču stadijā tiks saskaņots ar pašvaldības speciālistiem un pēc saskaņojuma tiks uzsākta labiekārtojuma un inženierkomunikāciju projekta dokumentācijas izstrāde.

Projektēšanas uzdevums paredz vairākus parka ieejas labiekārtojuma elementus:

- Parka vārtus, kas simboliski iezīmētu ieejas zonu parka teritorijā. Vārtus sadarbībā ar tēlnieku Gļebu Panteļejevu plānots veidot ar atsauci uz vēsturiskajās liecībās atrodamajiem muižas ēkas dekoratīvajiem elementiem.

- Universāli izmantojamu terasi, uz kuras var izvietot gan sezonālu kafejnīcu, gan izmantot citām aktivitātēm.

- Vietu un nepieciešamās inženierkomunikācijas muižas ēkas maketa izvietošanai (muižas maketa un strūklakas izgatavošana un uzstādīšana paredzēta atsevišķā projektā).

- Jūras ielas posma pretī parka ieejai vienkāršotu atjaunošanu, tostarp ielas seguma un auto stāvlaukuma atjaunošanu posmā no parka ieejas līdz Nākotnes ielai.

- Parka ieejai atbilstošu izgaismojumu diennakts tumšajā laikā.

- Labiekārtojuma elementu izvietojumu: velosipēdu statīvus, parka soliņus, atkritumu urnas, informācijas statīvus u.c., kā arī apstādījumu veidošanas principus un augu sortimentus.

- Ēkas fasādes remontu (veicamie darbi un materiāli) un parka nosaukuma izkārtnes principiālo risinājumu. Fasādei paredzēts remonts, neskarot tās  nesošos elementus.

Projekta izstrādi paredzēts pabeigt līdz 10. maijam. Būvprojekta autori piedalīsies arī būvniecības iepirkuma procesā, atbildot uz pretendentu iesūtītajiem jautājumiem par būvprojektu, un veiks autoruzraudzību.

Parka priekšskvēra labiekārtojuma veidošanu paredzēts īstenot divās kārtās: pirmā – parka ieejas mezgla labiekārtojums un ēkas Jūras ielā 3 fasādes remonts, otrā – Jūras ielas posma un autostāvvietas seguma atjaunošana.

Share on Facebook Tweet