Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās stratēģijas 1.redakcija, aprīlī sāksies sabiedriskā apspriešana

.

gaujas delta FTG9672 35 Mb 1200Noslēgusies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 1.redakcijas izstrāde. Jau ziņots, ka kopš 2020.gada jūlija Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi izstrādāja jaunā Ādažu novada vidējā termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu, kurā ir pamatoti un noteikti pasākumi, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti turpmākajiem septiņiem gadiem.

Dokumenta izstrādē iesaistījās gan pašvaldību darbinieki, deputāti un iestāžu pārstāvji, gan sabiedrības pārstāvji. Attīstības programmā ņemti vērā arī rudenī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti (aptaujā piedalījās 1059 respondenti  no Ādažu un Carnikavas novada).

Publiskās apspriešanas laikā ikvienam iedzīvotājam, uzņēmumam vai iestādei būs iespēja iepazīties ar sagatavoto dokumentu un izteikt savus priekšlikumus tā labošanai vai papildināšanai.

Publiskai apspriešanai tiks nodota arī aktualizētā Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2037.gadam (turpmāk – aktualizētā Stratēģija). Atgādinām, ka, tā kā Attīstības programma bija jāizstrādā, ņemot vērā Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģiju (2013.–2037.) un Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2014.–2030.), tika secināts, ka nepieciešams aktualizēt Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nozīmīgākos ilgtspējīgos elementus. Tāpēc 2020. gada septembrī abas pašvaldības kopīgi sāka aktualizēt Ādažu novada Stratēģiju. Arī aktualizētās Stratēģijas 1.redakcija tika apstiprināta Ādažu novada domes 23.marta sēdē.

Attīstības programmai un aktualizētajai Stratēģijai tika izstrādāts Vides pārskats, kurā tika veikts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, novērtējot abu plānošanas dokumentu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. Arī Vides pārskata 1.redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai.

Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju publiskās apspriešanas būs no 7. aprīļa līdz 21. maijam. Plānots, ka publiskās apspriešanas sanāksmes notiks neklātienes formātā – 28. aprīlī par aktualizēto Stratēģiju un 29. aprīlī par Attīstības programmu. Informācija par publisko apspriešanu laikā izmantoto tiešsaistes sarunu rīku un iespējām piedalīties sanāksmēs tiks norādītas paziņojumos par publiskajām apspriešanām pašvaldību tīmekļa vietnēs un informatīvajos izdevumos.

Ar Attīstības programmas, aktualizētās Stratēģijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī pašvaldību tīmekļvietnēs – www.carnikava.lv, www.adazi.lv.

Paldies ikvienam, kas līdz šim iesaistījās plānošanas dokumentu izstrādē (piedaloties darba grupās, iedzīvotāju aptaujā vai sniedzot rakstiskus priekšlikumus)! Aicinām to darīt arī turpmāk! Izsakot priekšlikumus Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju uzlabojumiem publiskās apspriešanas laikā, ir iespēja ietekmēt abu dokumentu gala redakcijas.

Share on Facebook Tweet