Darbs pie kvalitatīvas novada ārtelpas izstrādes tuvojas noslēgumam

.

Praktiskais pielietojums page 0001 CopyJau ziņojām, ka šā gada maijā sākta Carnikavas novada ciemu tematiskā plānojuma satura izstrāde, lai nodrošinātu novada publiskās ārtelpas kopējo vizuālo vienotību un veidotu kvalitatīvu un ilgtspējīgu novada infrastruktūru un publisko telpu. Vadlīniju projekta izstrāde tuvojas noslēgumam.
 
Izstrādātās vadlīnijas plānots turpmāk piemērot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentu, saistošo noteikumu, iepirkumu tehnisko prasību izstrādē, kā arī labiekārtojuma uzturēšanas kvalitātes pārbaudē. 
 
Uzsākot tematiskā plānojuma satura izstrādi, tika veikta vispusīga novada ciemu publiskās ārtelpas labiekārtojuma un pašreizējās situācijas izpēte un dokumentēšana, kā arī esošo problēmu un attīstības tendenču analīze.

Sagatavotais vadlīniju projekts satur prasības ēku, būvju un to elementu, arhitektūras mazo formu risinājumiem, kā arī atpūtas vietu noformējumam, publiskās ārtelpas apgaismojuma, žogu un nožogojumu veidiem. Vadlīniju projektā izstrādāti arī projektēšanas nosacījumi, kas iekļaujami pašvaldības izdotajās būvatļaujās un ievērojami, saskaņojot būvprojektus un būvniecības ieceres.

Pēc tematiskā plānojuma satura apstiprināšanas Carnikavas novada pašvaldība varēs efektīvāk nodrošināt plānveidīgu labiekārtošanas, apstādījumu, aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu izveidi, ievērojot vadlīnijas, kurās noteikts vienots noformējums un funkcionalitāte. Piemēram, tematiskā plānojuma saturā norādīts, kā varētu izskatīties atpūtas zonas un vietas pie ūdens, apstādījumi, veloinfrastruktūra, rotaļlaukumi, seguma un apgaismojuma tipi.

Izstrādes pirmajā posmā savu viedokli un priekšlikumus bija aicināti izteikt arī novada iedzīvotāji.

Ar aktuālajiem tematiskā plānojuma satura dokumentiem varat iepazīties pašvaldības mājaslapā (izvēlnē Attīstība-Tematiskā plānojuma saturs). Tematikā plānojuma satura projekts tiks apspriests novembra Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā un virzīts pieņemšanai uz kārtējo domes sēdi.

Tematiskā plānojuma projekts tiek izstrādāts Interreg projekta "Coast4Us" ietvaros.

eu interreg coast4us

Share on Facebook Tweet