Carnikavas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 23.novembra plkst. 14.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT. Ar zemes robežu plānu var iepazīties ŠEIT.

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2018.gada 22.novembrī no plkst. 13.00 līdz 14.00.

Izsole notiks 2018.gada 27.novembrī plkst. 10.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis” telpās).

Izsolāmās mantas nosacītā cena - 10400,00 EUR. Nodrošinājums 1040,00 EUR un izsoles reģistrācijas maksa 30,00 EUR pirms izsoles jāiemaksā Carnikavas novada domes kontā A/S "SEB banka", konts LV59UNLA0050003955158.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā Carnikavas novada domes kontā.

Tālr. informācijai 67992362, 29160310.
Share on Facebook Tweet