Aicinām novada jauniešus pieteikties Carnikavas novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā!

.

jauniesu konurss 2021Aicinām novada jauniešus līdz š.g. 25. jūnijam pieteikties pašvaldības rīkotajā projektu konkursā! Jauniešu projektu konkurss ir nebijusi iespēja jauniešiem Carnikavas novadā īstenot savas idejas, piesaistot pašvaldības finansējumu līdz 500 eiro savas iniciatīvas realizēšanai.

Konkursa organizators:
- Carnikavas novada pašvaldība.

Konkursa mērķis:
- Veicināt Carnikavas novada jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē.
- Sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā.

Projekta iesniedzējs:
- Atbalsta pretendents ir jaunietis vai neformāla jauniešu grupa, kurā apvienojušies vairāki jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot). Ja projekta iesniedzējs ir nepilngadīga persona, tad projekta īstenošanā piesaista projekta vadītāju, kas ir pilngadīga persona, kura uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finansiālajām saistībām.

Finansējums:
- Projektu konkursa kopējais finansējums ir 1000 EUR (viens tūkstotis eiro)
- Vienam projektam piešķirtā finansējuma apmērs nav lielāks par 500 EUR (pieci simti eiro).

Konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
- Jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana.
- Carnikavas novada attīstība un labiekārtošana.
- Pozitīva Carnikavas novada tēla veidošana un popularizēšana.
- Jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.
- Iedzīvotāju, īpaši jauniešu informētības veicināšana.
- Nodarbinātība, karjeras izglītība.
- Brīvprātīgais darbs.
- Sociālo riska grupu integrācija.
- Drošība (satiksme, veselība u.c.).
- Vides aizsardzības pasākumi.
- Veselību veicinoši pasākumi.
- Sporta sacensības un sporta pasākumi.
- Kultūras pasākumi.

Projekta pieteikuma iesniegšana:
- Projekta pieteikums jāiesniedz gan Carnikavas novada pašvaldībā, Stacijas ielā 5 Carnikavā Carnikavas novadā, LV-2163 (pastkastītē pie ieejas), gan elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi .
- Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš – 25. jūnijs. 
 

Tev ir ideja, bet nezini, ko darīt tālāk? Tev ir nepieciešama palīdzība projekta pieteikumu veidlapas aizpildīšanai? Raksti e-pastu , lai saņemtu atbildes uz jautājumiem vai vienotos par attālināto konsultāciju!

Share on Facebook Tweet